Spring til indhold
Dokumenter

Den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse er ”bragt i omsætning”.

Bekendtgørelsen som skal implementere det reviderende WEEE direktiv (WEEE2) blev offentliggjort den 12. februar 2014 - altså to dage før den implementeringsdato, som er fastsat i direktivet. Der er en række væsentlige ændringer i forbindelse med den nye lovgivning. Ændringerne har betydning for både producenter, operatører og kommuner:

Nye ord i bekendtgørelsen

Generelt er nogle centrale ord og vendinger er blevet ændret.  Begrebet ”markedsføring” er ændret til ”at bringe i omsætning”, mens betegnelsen ”producent og importør” fremadrettet kun benævnes ”producenter”, men som stadig dækker både producenter og importører. Ændringerne skyldes udelukkende, at bekendtgørelsen skal være direktivnær, og har ikke nogen definitionsmæssig betydning som sådan.

Bemyndiget repræsentant

Der indtræder en ny aktørgruppe indenfor producentansvaret, som benævnes ”bemyndiget repræsentant” (BR) i lovgivningen. Ideen er at udenlandske producenter, der ikke ønsker at oprette en lokal afdeling i Danmark, kan udpege en lokal dansk repræsentant, der kan varetage producentansvaret på producentens vegne.

Distancesalg

Der er indført nye regler for registrering af såkaldte distancesælgere. De nye regler betyder, at alle udenlandske virksomheder, der sælger udstyr direkte til slutbrugere, hvad enten det er til husholdninger og/eller erhverv, skal etablere en lokal bemyndiget repræsentant, som varetager deres producentansvar i Danmark.

Kommunikation mellem registrene i Europa

Det er nu fastsat i lovgivningen, at producentansvarsregistrene i de europæiske lande skal samarbejde, herunder udveksle information. Det forventes bla., at der skal udveksles informationer, om de bemyndigede repræsentanter, herunder udveksling af oplysninger i relation til distancesælgere. Endelig forventes det, at registrene fortsat vil samarbejde, om en mulig harmonisering af, hvorvidt produkter er omfattet eller undtaget fra lovgivningen om producentansvar.

Markedsførte mængder skal kunne justeres for senere eksport

Der skal etableres et system til korrektion af mængden af udstyr, som først registreres som solgt i Danmark, men som af et senere salgsled eksporteres.  I modsætning til tidligere kan den producentansvarlige nu mod fremsendelse af dokumentation nedjustere indberetningerne til producentregistret i den efterfølgende indberetningsperiode.

Fra salgsautomater til automatiske dispensere

Kategori 10 har tidligere haft betegnelsen ”salgsautomater”. Betegnelsen har bygget på en upræcis dansk oversættelse af teksten i WEEE Direktivet. Kategori 10 dækker imidlertid ikke kun salgsautomater, men alle former for elektriske dispensere, der afgiver alle former for produkter, faste som flydende, herunder varme/kolde drikke, sæbe, aftørringspapir, dåser, chokolade, herunder pengeautomater m.v. Den ændrede betegnelse betyder, at kategorien, som tidligere kun indeholdt erhvervsudstyr, fremadrettet også omfatter produkter til private husholdninger, samt at produkterne til husholdningerne indgår i den såkaldte tildeling.

Solceller skal indberettes og indsamles særskilt

Solceller, også kendt som fotovoltaisk udstyr, skal i fremtiden indberettes og indsamles særskilt. Producenten skal indberette mængden af markedsførte solceller særskilt i kategori 4, ligesom panelerne skal indgå i tildelingen på en særlig måde.

For kommunerne betyder det, at der på genbrugspladserne skal indsamles og sorteres i en ny fraktion (Fraktion 6). Indsamlingsordningen for solceller på de kommunale indsamlingssteder skal være etableret pr. 1. september 2014.

NB! For at implementere denne bestemmelse så konstruktivt og rationelt som muligt, har DPA-System i skrivende stund, meldt sig som facilitator for dialogmøder med repræsentanter fra de berørte aktørgrupper.

DPA-System skal lave sorteringsforsøg og nye fordelingsnøgler

Producenternes indberetning af de markedsførte og indsamlede produkter finder sted i de 10 produktkategorier, som er fælles for alle de europæiske lande. Den fysiske indsamling af produkterne sker imidlertid i 5 (snart 6) såkaldte fraktioner, som i et vist omfang består af en blanding af flere kategorier.

Når producenterne skal indberette de indsamlede mængder, skal der omregnes fra fraktion til kategori. Til dette skal der bruges retvisende omregnings-/fordelingsnøgler, som er baseret på repræsentative og opdaterede sorteringsforsøg.

I løbet af 2014 vil DPA-System derfor igangsætte sådanne forsøg i samarbejde med udvalgte kommuner og producentorganisationer.

Øgede indsamlings- og genanvendelseskrav

De øgede indsamlings- og genanvendelseskrav er en direkte implementering af WEEE2, og vil blive en stor udfordring for Danmark. Dette emne vil blive grundigt gennemgået i næste nummer af nyhedsbrevet.

Link til selve bekendtgørelsen