Spring til indhold
Forside

Søg og du skal finde

I Dansk Producentansvar (DPA) har vi til formål at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister. Vi har her oprettet en samling med relevante dokumenter og artikler, hvor du kan fremsøge mere detaljeret information. Søg eksempelvis efter procedurer og vejledninger, myndighedsskrivelser og lovtekster eller danske og EU-relaterede rapporter og artikler.

Vejledning -Betaling til Skattestyrelsen for bærbare batterier.

DPA-System har udarbejdet en kort vejledning til, hvorledes producenter og importører af bærbare batterier kan foretage den årlige indberetning af markedsførte mængder på Skattestyrelsens hjemmeside. Mængderne skal angives i erhvervsmappen under punktafgifter. Vejledningen indeholder endvidere vejledning til afmelding og kontaktoplysninger til Skattestyrelsen.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2022

Procedurer for Tildelingsordningen – Beregningsmetode og tildelingskriterier.

Samlet dokument for metoden bag Tildelingsordningen, Ny beregningsmetode til fordelingen af den andel af elektronikaffald og udtjente batterier som individuelle producenter og producenter i kollektive ordninger, skal afhente på de kommunale indsamlingssteder. Tildelingen er årlig og starter med "skiftedag" 1. september. Ny beregningsmodel, herunder markedsandele og geografisk fordeling, samt prioriterede tildelingskriterier beskrives.

DPA-vejledninger, Dansk Producentansvar, 2022

Vejledning til elektronisk revisorerklæring_WEEE

Dokumentet indeholder information om den elektroniske revisorerklæring. Via en elektronisk invitation afgivet af producenten på DPA-Systems hjemmeside, får revisor tilsendt login. Login oplysningerne giver adgang til producentens indberettede data i det nationale producent register, og skal attesteres af revisor. Dokumentet beskriver forløbet for revisors oprettelse, udfyldelse og signering af revisorerklæring i forbindelse med den årlige indberetning af elektrisk udstyr.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2022

Anfordringsgaranti

Denne formular skal anvendes i forbindelse med den økonomiske sikkerhed som producenterne skal stille i forbindelse med tildelingen af elskrot. Sikkerhedsstillelsen beregnes hvert år af DPA og skal sikre returlogistikkens varetagelse. Formularen skal printes ud og underskrives af banken.

Formularer, DPA-System, 2022

Revision, tilsyn og kontrol af DPA-System

Dokumentet beskriver DPA-Systems organisering. Sekretariatet er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven, underlagt tilsyn fra Miljøstyrelsen samt omfattet Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Desuden er DPA-Systems forvaltningsmæssige aktiviteter, økonomifunktion og årsrapport underlagt årlig revision af Rigsrevisionen.

DPA-publikationer, Dansk Producentansvarssystem, 2022

Afrapportering til Miljøstyrelsen: Revisorerklæringer 2020

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Hermed foreligger DPA-Systems afrapportering i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af revisor- eller ledelseserklæringer til brug for validering af producenternes indberetning af markedsført elektronisk udstyr. Afrapporteringen vedrører dataåret 2020.

DPA-publikationer, DPA-System, 2021

Vejledning til indberetning af miljøbehandling af udtjente og skrottede biler

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler der blev reelt blev affaldshåndteret i et kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug og genanvendelse. Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB). Vejledningen beskriver, hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf. I vejledningen vises forklaring til de felter, som du skal indberette i, og hvordan de bruges i forhold til beregning af miljøkrav og målepunkter. Der er desuden etableret et definitionsafsnit indeholdende definitioner på centrale begreber, samt et bilag med det lovmæssige grundlag for indberetningen. ELV- Direktivet - End-of-Life Vehicles

DPA-vejledninger, DPA-System, 2022

Nemlogin – P-nummervejledning

Hvis en ophuggervirksomhed har flere godkendte produktionsenheder (P-nummer i CVR-registeret), så skal den enkelte medarbejders NemID tilknyttes den pågældende produktionsenhed. I denne vejledning beskrives hvordan man tilknytter et P-nummer til brugers NemID.

DPA-vejledninger, DPA-System, 2022

NemLogin – Fjernelse af P-nummervejledning

Når en medarbejder hos en forhandler skal logge på DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest), må der ikke på den pågældende medarbejders NemID være et P-nummer. P-nummeret skal fjernes. I denne vejledning beskrives hvordan man fjerner P-nummer fra brugers NemID.

DPA-vejledninger, Dansk Producentansvar, 2022

Tro- og loveerklæring

En tro- og love erklæring, er en erklæring om, at afgivne oplysninger er sande. Den underskrives hos autoophuggeren i forbindelse med skrotning af bil hvis man er borger uden NemID.

2022