Spring til indhold
Forside

Søg og du skal finde

I Dansk Producentansvar (DPA) har vi til formål at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister. Vi har her oprettet en samling med relevante dokumenter og artikler, hvor du kan fremsøge mere detaljeret information. Søg eksempelvis efter procedurer og vejledninger, myndighedsskrivelser og lovtekster eller danske og EU-relaterede rapporter og artikler.

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Dokumentet beskriver, hvorledes DPA er finansieret via gebyrer (registreringsgebyr, mængdegebyr, minimumsgebyr), og hvordan omkostningerne bliver fordelt, herunder principperne for budgetlægningen og hovedregnskabet. Endelig beskrives betalingsbetingelser for de faste gebyrer.

DPA-publikationer, DPA, 2022

Fordelingsnøgle for fraktion 1, 3 og 4

I forbindelse med producenternes årlige lovpligtige indberetning af mængder, indberettes der i 10 kategorier. Da elskrottet indsamles i 6 affaldsfraktioner på kommunale indsamlingssteder er der udarbejdet en fordelingsnøgle til at omregne indsamlede mængder fra fraktion til kategori. Dokumentet er opdateret med nye kategorier og fraktioner, dvs fotovoltaiske paneler (solcellepaneler) og salgsautomater til husholdninger. Endvidere er selve fordelingen ændret grundet nye sorteringsforsøg.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Kriterier for skift mellem producentordninger

Dette dokument beskriver retningslinjer for producenter og importørers organisering som individuel eller kollektiv producentordning, herunder producenters skift af medlemskab mellem kollektive ordninger. Derudover bliver producenternes og ordningernes ansvarsforhold og tidsaspektet i forbindelse med selve ind- og udtrædelsen, præciseret, herunder datoer for dataoverførsel og sikkerhedsstillelse.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Detailhandlens håndtering af elskrot

Dette dokument beskriver, hvorledes detailhandlere, distributører og forhandlere skal forholde sig til producentansvaret, herunder hvorledes udstyret skal håndteres, når det bliver til elskrot, herunder aflevering på kommunale indsamlingssteder eller kollektive ordningers pladser. Endvidere beskrives egen tilbagetagning og salg af brugt udstyr.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Håndtering og indsamling af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer.

Nærværende notat er blevet til som følge af et møde den 23.10 2014 mellem kommunale aktører, genvindingsvirksomheder og kollektive ordninger. Her blev bl.a. konsekvensen af, at røgdetektorer med ioniserende kilder fra 06.02.2014 er omfattet af producentansvar diskuteret. På den baggrund startede DPA-System en proces mellem Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Miljøstyrelsen for, at beskrive aktørernes rammer for håndtering af røgdetektorer

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (WEEE2)

Dokumentet beskriver den metode der anvendes, når det skal afgøres, hvorvidt et elektrisk eller elektronisk produkt eller udstyr er omfattet af producentansvaret eller undtaget i henhold til WEEE lovgivningen. Der redegøres for design begreberne modulopbygget, kompaktintegreret og færdigkonfektioneret samt undtagelser for komponenter og reservedele i forbindelse med hvorledes vægten af udstyret opgøres. Scope (scoping) for elektronik produkter og Indberetningskrav.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Økonomiske forhold knyttet til producentansvar (BAT)

Dette dokument beskriver, hvilke økonomiske omkostninger den enkelte producent kan få, som følge af producentansvaret for batterier. Omkostningerne kan knyttes til følgende: Gebyrer til DPA, indsamling og miljøbehandling, medlem af kollektiv producentordning, betaling til SKAT for bærbarebatterier, oplysnings- og informationskampagner, mærkning af produkter, design af produkter.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Mærkning af produkter (WEEE)

Dette dokument beskriver reglerne for mærkning af EE-produkter med piktogram af overkrydset skraldespand (Standard DS/EN 50 419), samt producenternes oplysningspligt til forbrugerne, herunder Miljøstyrelsens forslag til standardtekst.Henvisning til Dansk Standard.

DPA-vejledninger, DPA, 2022

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Formålet er at vejlede i korrekt indplacering i batteri kategori ( bærbare batterier , industribatterier eller bilbatterier) i forbindelse med registrering for producentansvar for batterier og akkumulatorer. Fra 1. januar 2009 blev batterierne omfattet af egen lovgivning. Dokumentet viser desuden et beslutningstræ, beskrivelse af undtagelser, og opdeling efter kemisk stofgruppe (Blysyre, Nikkel Cadmium (NiCd), Kviksølv Hg (Knapcelle batteri). Scope /scoping for batterier.

DPA-vejledninger, DPA, 2022