Spring til indhold
Forside

Søg og du skal finde

I Dansk Producentansvar (DPA) har vi til formål at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister. Vi har her oprettet en samling med relevante dokumenter og artikler, hvor du kan fremsøge mere detaljeret information. Søg eksempelvis efter procedurer og vejledninger, myndighedsskrivelser og lovtekster eller danske og EU-relaterede rapporter og artikler.

Anfordringsgaranti

Denne formular skal anvendes i forbindelse med den økonomiske sikkerhed som producenterne skal stille i forbindelse med tildelingen af elskrot. Sikkerhedsstillelsen beregnes hvert år af DPA og skal sikre returlogistikkens varetagelse. Formularen skal printes ud og underskrives af banken.

Formularer, DPA-System, 2023

Vejledning til elektronisk revisorerklæring_WEEE

Dokumentet indeholder information om den elektroniske revisorerklæring. Via en elektronisk invitation afgivet af producenten på DPAs hjemmeside, får revisor tilsendt login. Login oplysningerne giver adgang til producentens indberettede data i det nationale producent register, og skal attesteres af revisor. Dokumentet beskriver forløbet for revisors oprettelse, udfyldelse og signering af revisorerklæring i forbindelse med den årlige indberetning af elektrisk udstyr.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Kriterier for fritagelse af revisorerklæringer

Notatet beskriver ændrede regler for kravet om attestering af indberettede markedsførte mængder. Notatat beskriver hvilke kriterier, der lægges til grund for om producenter skal udabejde hhv revisor- eller ledelseserklæringen, herunder hvornår man er fritaget for at aflevere revisorerklæring.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Kollektive ordningers regionale pladser 2023-2024

Når borgere og virksomheder skal skille sig af med udtjente elektriske produkter eller bærbare batterier skal det være gratis. Da kommunerne på deres indsamlingssteder kan afvise at modtage elektronikaffald eller batterier, hvis MÆNGDE eller ART adskiller sig fra, hvad der normalt findes i en husholdning, skal der findes andre afleveringsmuligheder. Derfor skal bla. kollektive ordninger oprette indsamlingspladser i hver region i Danmark. I dette regneark findes adresser og kort over sådanne pladser.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Vejledning til indberetning af miljøbehandling af udtjente og skrottede biler

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler der blev reelt blev affaldshåndteret i et kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB), som fra og med år 2023 er placeret sammen med det digitale udbetalingssystem (DUS) på virk.dk. Vejledningen beskriver, hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf. I vejledningen vises forklaring til de felter, som du skal indberette i, og hvordan de bruges i forhold til beregning af miljøkrav og målepunkter. Der er desuden etableret et definitionsafsnit indeholdende definitioner på centrale begreber, samt et bilag med det lovmæssige grundlag for indberetningen. ELV- Direktivet - End-of-Life Vehicles

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Ny elektronikaffaldsbekendtgørelse

Den 19. december 2023 trådte den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen implementerer bla. de nye minimumskrav for producentansvarsområder i EU-medlemsstaterne. Her finder du en kort beskrivelse, af hvilke ændringer den nye bekendtgørelse medfører: Minimumskravene til virksomheder omfattet af producentansvar kan opdeles i tiltag der vedrører nationalstaten, kollektive producentordninger og den enkelte producentansvarslige virksomhed..

Salgserklæring bil og overdragelse af skrotningsgodtgørelse

En salgserklæring, er en erklæring om, aftale om måske-salg af bil og overdragelse af krav på skrotningsgodtgørelse fra skrotter til ophugger. Den underskrives hos autoophuggeren i forbindelse med salg af bi,l hvis man er borger uden NemID/MitID. Et måske-salg betyder at ophuggeren eller dennes forhandler har 6 måneder til at sælge bilen. Bilen skal skrottes efter de 6 måneder og skrotningspræmien går herefter til ophuggeren.

Formularer, DPA, 2023

P-nummer vejledning til MitID

DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest) skal der angives om ophugger og forhandler er identificeret via deres CVR-nummer eller deres P-nummer. I denne vejledning beskrives hvordan man tilknytter eller fjerner et P-nummer på brugers MitID.

DPA-vejledninger, 2023

DPA informerer: Nye regler for filtre til tobaksvarer

Virksomheder, der markedsfører filtre af engangsplast til tobaksvarer, skal senest 1. juni 2023 registrere sig hos Dansk Producentansvar. Derfor skriver vi til jer. Jeres virksomheds branchekode i CVR indikerer, at I sandsynligvis markedsfører (dvs. sælger) tobaksprodukter med filtre eller filtre i løssalg, som er omfattet af den nye lovgivning. I vedhæftede brev kan I læse mere om, hvordan I skal forholde jer, hvis I er omfattet af reglerne. Vær opmærksomme på, at hvis I er omfattet og IKKE registrerer jer, kan det have betydning for jeres mulighed for lovligt at sælge pågældende produkter. Læs nedenstående brev udsendt d. 27. april 2023.

Lovgivning, Nyhedsbrev, DPA, 2023

Årsrapport 2022

Dansk Producentansvar (DPA) udgiver årligt vores beretning og årsregnskab. Her beskriver vi organisationens aktiviteter i det forgangne år, samt følger op på de grundlæggende lovgivningsmæssige rammevilkår. For året 2022 er det vores kommende administration af nye producentansvar for emballage og engangsplast, samt udvidelse af medarbejderstaben, der har været i fokus. Derudover beskrives omkostningsfordeling, gebyrstruktur og årsregnskabet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og biler, herunder administrationen af skrotningsgodtgørelsesordningen DUS.

DPA-publikationer, DPA, 2023