Spring til indhold
Forside

Søg og du skal finde

I Dansk Producentansvar (DPA) har vi til formål at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister. Vi har her oprettet en samling med relevante dokumenter og artikler, hvor du kan fremsøge mere detaljeret information. Søg eksempelvis efter procedurer og vejledninger, myndighedsskrivelser og lovtekster eller danske og EU-relaterede rapporter og artikler.

Erklæring om reeksport

Erklæringsskabeloner (seneste 2 år) til dokumentation for indberetning af reeksporterede mængder. Denne erklæring skal udfyldes, underskrives af re-eksportøren, og uploades på producentens registrering i producentansvarsregistret i forbindelse med refusion for eksporterede mængder af et senere handelsled.

Formularer, DPA-System, 2024

Quickguide til kollektive ordninger: Emballageregister

Vejledingen beskriver, hvordan man registrerer sig som kollektiv ordning og kollektive ordningers mulighed for, at forhåndsregistrere deres medlemmer i producentansvarsregistret for emballage (bla. ved importfiler og almindelig indtastning). Emballageregistret åbner 1. april 2024. NB! Dokumentet er under udvikling, og rettelser og opdateringer kan forekomme. Seneste opdatering findes her på hjemmesiden.

DPA-vejledninger, DPA, 2024

Anfordringsgaranti

Denne formular skal anvendes i forbindelse med den økonomiske sikkerhed som producenterne skal stille i forbindelse med tildelingen af elskrot. Sikkerhedsstillelsen beregnes hvert år af DPA og skal sikre returlogistikkens varetagelse. Formularen skal printes ud og underskrives af banken.

Formularer, DPA-System, 2023

Vejledning til elektronisk revisorerklæring_WEEE

Dokumentet indeholder information om den elektroniske revisorerklæring. Via en elektronisk invitation afgivet af producenten på DPAs hjemmeside, får revisor tilsendt login. Login oplysningerne giver adgang til producentens indberettede data i det nationale producent register, og skal attesteres af revisor. Dokumentet beskriver forløbet for revisors oprettelse, udfyldelse og signering af revisorerklæring i forbindelse med den årlige indberetning af elektrisk udstyr.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Kriterier for fritagelse af revisorerklæringer

Notatet beskriver ændrede regler for kravet om attestering af indberettede markedsførte mængder. Notatat beskriver hvilke kriterier, der lægges til grund for om producenter skal udabejde hhv revisor- eller ledelseserklæringen, herunder hvornår man er fritaget for at aflevere revisorerklæring.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Registrering af en kollektiv ordning

En kortbeskrivelse af, hvordan man kan etablere en kollektiv producentordning i Danmark, samt hvilke krav der er til de oplysninger som skal registreres hus DPA. Oprettelse af en ny kollektiv ordning skal ske før den årlige tildeling.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Kollektive ordningers regionale pladser 2023-2024

Når borgere og virksomheder skal skille sig af med udtjente elektriske produkter eller bærbare batterier skal det være gratis. Da kommunerne på deres indsamlingssteder kan afvise at modtage elektronikaffald eller batterier, hvis MÆNGDE eller ART adskiller sig fra, hvad der normalt findes i en husholdning, skal der findes andre afleveringsmuligheder. Derfor skal bla. kollektive ordninger oprette indsamlingspladser i hver region i Danmark. I dette regneark findes adresser og kort over sådanne pladser.

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Vejledning til indberetning af miljøbehandling af udtjente og skrottede biler

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler der blev reelt blev affaldshåndteret i et kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB), som fra og med år 2023 er placeret sammen med det digitale udbetalingssystem (DUS) på virk.dk. Vejledningen beskriver, hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf. I vejledningen vises forklaring til de felter, som du skal indberette i, og hvordan de bruges i forhold til beregning af miljøkrav og målepunkter. Der er desuden etableret et definitionsafsnit indeholdende definitioner på centrale begreber, samt et bilag med det lovmæssige grundlag for indberetningen. ELV- Direktivet - End-of-Life Vehicles

DPA-vejledninger, DPA, 2023

Ny elektronikaffaldsbekendtgørelse

Den 19. december 2022 trådte den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen implementerer bla. de nye minimumskrav for producentansvarsområder i EU-medlemsstaterne. Her finder du en kort beskrivelse, af hvilke ændringer den nye bekendtgørelse medfører: Minimumskravene til virksomheder omfattet af producentansvar kan opdeles i tiltag der vedrører nationalstaten, kollektive producentordninger og den enkelte producentansvarlige virksomhed.