Spring til indhold
Forside

Statistik og miljømål

Her er Danmarks nationale statistik over de mængder af elektronik, batterier og antal biler, som årligt bliver bragt i omsætning og afsat på det danske marked. Mængden af nye produkter sammenholdes med den mængde af tilsvarende produkter, som i samme periode, blev indsamlet eller taget tilbage som affald, for at genopstå som genbrugte produkter eller sekundære råstoffer til ny produktion. Alle data bruges til at måle, om vi opnår de fastsatte miljømål.

Elektronik

Elektronik

Elektronik er verdens hurtigst voksende affaldsstrøm. Se hvor meget vi bruger, og hvordan det går, når produkterne bliver til affald. Se også de miljømål, som vi skal nå.


Batterier

Batterier

Batterier anvendes til mange dagligdags gøremål og fremstilles i store mængder. Batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet, men som også kan genanvendes til nye batterier - hvis vi altså undgår at smide dem i skraldespanden.

Biler

Biler

Herreløse biler efterladt i naturen giver ingen mening, derfor skal vi sørge for at gamle biler bliver afleveret til ophuggere som sikre, at bilen bliver til nye råstoffer . Derfor får du penge, når du aflevere din gamle bil. Se hvor mange biler vi køber og skrotter.

Den grundlæggende datamodel

Alle registrerede og dermed godkendte producenter og importører indberetter, hvert år til os i DPA, hvad de har afsat på det danske marked, mængden af udtjente produkter, som er taget tilbage igen og genanvendt til nye produkter. Det cirkulære ressourceflow og sammenhængen med de data,  som virksomhederne skal indberette til DPA kan illustreres således:

 

Miljømål

Genanvendelse og nyttiggørelse

I finder de gældende miljømål og opnåelsen af disse i et særligt afsnit under hvert produktområde på statistiksiderne. Alle data rapporteres til EU-kommissionen som overvåger effektiviteten af reglerne og opfyldelse af formål.

Hvilken information finder jeg her?

DPA producerer regelmæssige statistikker om elektronik, batterier og biler.

Der udarbejdes statistik om følgende emner:

Prioriterede materialestrømme af:

  • Batterier
  • Køretøjer
  • Elektrisk og elektronisk udstyr, og
  • Generering, håndtering behandling af affaldet herfra.

Hvert år i perioden 1. januar – 31. marts skal alle producenter og importører, der er omfattet af den europæiske miljølovgivning om producentansvar, indberette markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og/eller biler. Indberetningen sker til nationale producentansvarsregister, som er administreret af DPA.

DPA leverer også en statistik over skrottede biler, som henter data fra det digitale udbetalingssystem (DUS) over antallet af skottede biler per:

  • Mærke
  • Model
  • Region
  • Alder

Statistikken henter løbende data fra systemet.

I topmenuen finder I de nyeste statistiske data pr. produktområde. Under hvert produktområde findes der links til undermenuer i statistikken for det pågældende produktområde. Definitioner og forklaringsnoter, samt download af nøgletal fremgår af ikonerne under hver tabel eller figur. Nedenfor ses en oversigt over de begreber og indberetningsenheder, der generelt anvendes i statistikkerne

 Produktområde Forkortelse Enhed 
Elektrisk og elektronisk udstyr /
Electric and Electronic Equipment
EEE Kg pr. kategori
Udtjent elektrisk og elektronisk udstyr/
Waste Electric and Electronic Equipment
WEEE Kg pr. fraktion
Batterier og akkumulatorer /
Batteries and accumulators
BAT Kg pr. batteritype og stofgruppe
Person- og varebiler /
End-of-Life Vehicles
ELV Stk.

Statistikken stilles til rådighed for jer, som agerer inden for miljø-og ressourceområdet vedrørende producentansvar, herunder det danske marked for indsamling og udvinding af de ressourcer, som findes i udtjent elektrisk udstyr, batterier og biler. Primære aktører er hovedsagelig producenter og importører af disse produkter, autoophuggere, genvindingsvirksomheder og transportører, kommuner og kollektive producentordninger. Andre interessenter er studerende,  forsknings- og udviklingsinstitutioner, pressen og lignende aktører i andre EU-medlemsstater.

Download

I har mulighed for at downloade de viste data ved ikonet “Nøgletal”, ligesom diagrammer kan tages ned i forskellige billedformater. Tryk da på ikonet med de tre streger i højre hjørne ved hvert diagram.

“Al gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse, som er Dansk Producentansvar, DPA og dato”

Hvad bruges statistikkerne til?

Miljømål

Statistikker om produktion af produkter og behandling af affald fra virksomheder og private husholdninger indsamles hvert år for at måle generelle tendenser i produktion og affaldsgenerering, samt for at overvåge gennemførelsen af ​​EU’s affaldspolitik i lyset af affaldshierarkiet, hvor forebyggelse er bedst mulighed, efterfulgt af genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse, med bortskaffelse såsom deponering som sidste udvej.

Data om specifikke materialestrømme indsamles for at overvåge EU-medlemsstaternes opnåelse af fastsatte miljømål om genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenter af udtjente produkter.

Materiale- og stofstrømme er indikatorer som udgør en væsentlig del af den cirkulære økonomis overvågningsramme og er vigtige værktøjer til at måle fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling.

Se mere om de fastsatte miljømål og deres beregningsmetoder