Spring til indhold

Producentansvar er et centralt element i den cirkulære økonomi

Med en samfundsorden baseret på cirkulær økonomi er alle materialer og stoffer værdifulde og har en reel værdi. Også når produkter er blevet til affald. En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for miljøet, men også for danske virksomheders konkurrenceevne

Elektronik

Elektronik

Implementeret i 2006

Batterier

Batterier

Implementeret 2009

Biler

Biler

Implementeret i 2015

Engangsplast

Engangsplast

Implementering pågår

Emballage

Emballage

Implementering pågår

Producentansvar kan betale sig

Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. At bruge vores naturressourcer og designe produkter på en måde, så udvundne råvarer, bruges fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt. En effektiv organisering af jeres producentansvar, kan derfor være rentabel ressourcemæssigt og dermed økonomisk.

Og der kommer mere af det

Sigtet med at overlade ansvaret for visse produktstrømme – også når de er udtjente- til jer, som virksomheder som reelt producerer eller afsætter produkterne, er at skabe et incitament til at udvikle både mere miljøvenlige og genanvendelige produkter, så materialerne herfra kan indgå i en ny produktion.

Flere og flere produktgrupper bliver underlagt producentansvar som reguleringsværktøj.

Tag jeres produkter retur

Producentansvaret indbefatter, at alle slutbrugere skal have mulighed for gratis at komme af med både elektronik, batterier og biler, når de er udtjente. Producenter og importører har herved muligheden for at få materialeressourcerne fra produkterne tilbage i en ny produktion eller afsætte dem til genvindings- eller råstofindustrien.

 

Hvis I som virksomhed ikke er bekendt med ovenstående begreber, kan I med fordel starte med introduktionen her.

Der er to helt centrale elementer

 1. Registrering i det nationale register

  For det første skal alle omfattede virksomheder, som lovligt ønsker at sælge elektronik, batterier eller biler, være registreret i det pågældende lands nationale producentansvarsregister. I Danmark er producentansvarsregistret placeret hos os i DPA

 2. Indberetning

  Et  andet centralt element i producentansvaret er indberetningspligten. Der er igen to forhold, der afgør, hvem der har pligt til at foretage registrering og årlig indberetning og dermed har producentansvaret i medlemslandet:

  1. Typen af produkter
  2. Virksomhedens rolle og placering på markedet

Placér jeres virksomhed

Figuren nedenfor viser forskellige handelsformer og geografisk etablering. Hvis jeres virksomhed kan placeres i en af de sorte kasser, vil virksomheden være omfattet af producentansvaret i Danmark såfremt virksomheden sælger elektronik, batterier eller biler til eller på det danske marked.

Producent, importør og fjernsalg

Lovgivningen vedrører:

 • Alle producenter og importører, som ønsker at afsætte elektronik, batterier eller biler i Danmark.
 • Alle producenter, importører samt øvrige handelsvirksomheder, der sælger omfattede produkter i eget navn eller mærke.
 • Alle virksomheder i andre EU-lande eller lande udenfor EU, som gennem fjernsalg eller internethandel sælger direkte til slutbrugere i Danmark.

Forhandler eller distributør

Hvis jeres elektriske produkter, batterier eller biler er købt gennem en dansk leverandør, har jeres virksomhed IKKE producentansvar, og I skal ikke oprette en registrering.  Til gengæld skal I sikre jer, at den leverandør I handler med, har påtaget sig ansvaret i Danmark, da det ellers er ulovligt af aftage produkter derfra.

Producentansvarsregister

Godkendte virksomheder

I den offentlige del af producentansvarsregistret kan I fremsøge de virksomheder, som varetager deres producentansvar og dermed er godkendte til at afsætte elektronik, batterier eller biler i Danmark.

Søg godkendte virksomheder

Virksomheder som skal af med udtjent elektrisk udstyr har en ret, men ikke pligt til at aflevere det udtjente elektronik til producenter af det pågældende udstyr. Omvendt har producenten en pligt, men ikke ret til at modtage sine udtjente produkter, samt sørge for miljøbehandling af disse.

Begrebsdefinitioner

Hvis virksomheder fra andre EU-lande (eller EØS-lande) vil markedsføre produkter direkte til slutbrugerne i Danmark omfattet af producentansvar, skal de have en bemyndiget repræsentant. Den bemyndigede repræsentant varetager producentansvaret på vegne af EU-virksomheden og skal være en dansk virksomhed med et cvr-nummer.

Nationalt register hvis pendant findes i alle EU-medlemsstater. DPA er en selvejende institution med delegeret myndighedsansvar og fungerer som bindeled mellem myndigheder og virksomheder. Vores opgave er at udvikle og drive de IT-systemer, som understøtter producentansvaret. Vi formidler lovgivning og indsamler data og viden om de forskellige producentansvar. Det er hos DPA, at du skal registrere din virksomhed og indberette data om de produkter, der er omfattet af producentansvar. Se også Producentansvarsregister

Forkortelse som anvendes som generel term i forbindelse med producentansvarslovgivningen. EPR er et reguleringsværktøj under miljølovgivningen.

Fjernsalg betyder, at en virksomhed sælger produkter, tom emballage eller påfyldt emballage til slutbrugere ved fx online-salg i andre lande i EU eller EØS. Hvis din virksomhed gør dette, skal I have en bemyndiget repræsentant BR i hvert land, som I sælger til. For elektronik, emballage og batterier skal I angive dette fjernsalg ved jeres registrering.

Hvis producenter ikke varetager deres producentansvar, kan DPA inaktivere/slette/nedlægge dem i producentansvarsregistret. Hvis I som virksomhed er blevet inaktiveret, overholder I ikke lovgivningen, når I sælger jeres varer i Danmark. Virksomheden kan heller ikke fremsøges blandt godkendte virksomheder.

Alle produktområder under producentansvar har et antal fastsatte kategorier, som produkterne skal indplaceres og registreres under. Dette er for, at EU-medlemslandenes indberetninger bliver så ensartede som muligt.

Se Tilgængeliggøre.

I Producentansvarsregistret findes producenter omfattet af de forskellige producentansvar, herunder emballage, fiskeredskaber, elektronik, batterier, biler mv. Registeret er offentligt tilgængeligt og gratis at søge i, og denne funktion bliver tit brugt af fx udbudsbydere til at tjekke, om en potentiel leverandør påtager sig sit producentansvar. Også toldere og miljømyndigheder anvender den offentlige del af registret, når importører skal have deres varer ind over den danske grænse. Producenterne skal selv sørge for at registrere sig i registret.

En kollektiv ordning er en virksomhed, der kan tilbyde at varetage opgaver på vegne af producenter i ordningen. I praksis foregår det ved, at producenten melder sig ind i den kollektive ordning, som herefter bl.a. sørger for at indberette data til producentansvarsregistret på vegne af producenten. Producenter i en kollektiv ordning bliver ikke tildelt en tilbagetagningsmængde individuelt. Det er den kollektive ordning, der får en samlet tildeling på vegne af medlemmerne.

Producentansvaret betyder, at I som virksomhed har ansvar for de produkter, I tilgængeliggør i hele produktets livscyklus, indtil det bliver til affald. Hvis I får tildelt en eller flere kommuner, hvor I skal indsamle emballageaffald, skal I stille økonomisk sikkerhed for at opgaven kan løses, også hvis I ikke selv kan løfte opgaven. Sikkerhedsstillelsen er altså en garanti for, at der er penge til at indsamle de emballagemængder i de kommuner, som I har fået tildelt.

Slutbruger er betegnelsen for det sted, hvor et produkt underlagt producentansvar sandsynligvis bliver til affald. Man skelner mellem Husholdning og Erhverv. Husholdning dækker over, at produktet forventeligt ender som affald hos private forbrugere, mens produktaffald fra Erhverv betegner alt det affald, der ikke stammer fra husholdninger. Slutbruger anvendes i forbindelse med producentansvaret til at fortælle noget om produkters udformning og ansvarsfordelingen ved håndtering af udtjente produkter.

Tildeling i forbindelse med producentansvar er processen, hvor producenter eller kollektive ordninger bliver tildelt ansvar for håndtering og genanvendelse af produktaffald fra deres produkter efter brug. Hvis en virksomheds andel af de samlede tilgængeliggjorte mængder i Danmark ikke er stor nok til en geografisk tildeling, vil man i stedet og i visse tilfælde blive tildelt et håndteringsgebyr.

For at være underlagt producentansvar, skal I tilgængeliggøre omfattede produkter (elektronik, batterier, biiler, emballage eller visse produkter af engangsplast) på det danske marked. Tilgængeliggøre er defineret som levering af eksempelvis en tom emballage eller påfyldt emballage med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked, som led i erhvervsvirksomhed, hvad enten det sker mod eller uden vederlag.

Genveje

Produkter

Se hvilke produkter, der er omfattet af producentansvaret

Registrering

Se hvorfor en registrering er nødvendig og hvordan I skal gøre

Indberetning

Se formålet med den årlige indberetning 1. januar - 31. marts

Økonomi og gebyrer

Se information om gebyrer og gebyrsatser mv.

Producentordninger

Se information om Bemyndiget repræsentant og Kollektive- og Individuelle ordninger

Kommuner og indsamlingssteder

Se mere om kommunernes rolle i producentansvarslovgivningen

Tildeling

Se mere om tildeling af kommunalt indsamlet affald og indsamlingssteder

Andre aktører

Se den lange række andre aktører. som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Europæiske Registre

Se andre EU-registre. Europæisk erfaringsudveksling og harmonisering (EWRN)

Lovgivning

Se EU-lovgivning og dansk implementering og produktspecifikke regelsæt.

Historie og formål

Se baggrund for etablering af producentansvarsregister og etablering af DPA

Skrotning af bil

Se hvilke muligheder der er når du vil skrotte din gamle bil