Spring til indhold
Forside

Datacenter for cirkulær økonomi

Producentansvar indebærer, at den der ønsker at fremstille eller sælge bestemte produkter skal tage ansvaret for produktet i hele dets levetid. I Dansk Producentansvar (DPA) administrerer vi reglerne om producentansvar for elektrisk udstyr, batterier og biler, samt skrotning af biler i Danmark. Producentansvaret administreres gennem vores digitale og lovpligtige registre.

Det betyder, at det er hos os eller via vores systemer:

 • I som virksomhed skal foretage en registrering, hvis I lovligt vil sælge jeres produkter.
 • Du kan skrotte din bil og samtidig få en skrotpræmie.
 • I som kommune skal bestille opsamlingsmateriel til udtjent elektronik og batterier på jeres genbrugspladser.
 • Du, som miljømyndighed, studerende eller journalist kan få statistisk information og viden om opnåelse af gældende miljømål.
 • I alle får vejledning og information, hvis I ønsker at vide mere om miljølovgivningen, producentansvaret og den cirkulære økonomi.

Helt konkret er vi den organisation, som udvikler og driver IT-systemer til at behandle data og bibringe viden,  som skal understøtte vejen mod en bæredygtig og cirkulær ressourceøkonomi

den-grundlaeggende-datamodel

En selvejende organisation

Vi er en selvejende, non-profit organisation, som er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøministeriet har delegeret en række opgaver til DPA. Vi giver general vejledning om producentansvarets regler, og har bemyndigelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt I som virksomhed er omfattet af producentansvar, samt om der kan udbetales skrotningsgodtgørelse på din bil.

Med miljøet som formål

Reglerne om producentansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af affald fra udtjente elektriske og elektroniske produkter, batterier og biler. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille mere miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af ressourcerne fra de udtjente produkter.

Øvrig information

Vores øverste ledelse består af en bestyrelse med 8 medlemmer, som er udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra 7 brancheforeninger. Formanden for bestyrelsen er alene udpeget af Miljøministeren.

DPAs bestyrelse 2022:

 • Ole Sohn, (Formand)
 • Karin Klitgaard, Underdirektør, DI, (Næstformand)
 • Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen
 • Gunni Mikkelsen, Teknisk Direktør, De Danske Bilimportører
 • Henrik Egede, Direktør, APPLiA Danmark
 • Henrik Hyltoft, Markedsdirektør, Dansk Erhverv
 • Klaus Bach Thomsen, Direktør, FABA
 • Lone Hjort Mikkelsen, Seniorrådgiver, Rådet for grøn omstilling, Forbrugerrådet

Den daglige ledelse af DPA varetages af direktør Johnny Bøwig, som er ansat af bestyrelsen.

I DPA har vi i henhold til Miljøbeskyttelsesloven fået tillagt en række kompetencer i relation til administration af reglerne om producentansvar, som er nærmere udmøntet i DPAs vedtægter og i Samarbejdsaftale mellem DPA og Miljøstyrelsen.

I tillæg hertil er der nedsat et Advisory Board i forbindelse med overdragelsen af Miljøordning for Biler (MfB) og administrationen af det Digitale Udbetalingssystem for Skrotningsgodtgørelse (DUS)

Mere information:

Vedtægter for DPA

Samarbejdsaftale mellem DPA og Miljøstyrelsen

Kommissorium for Advisory Board for Miljøordning for Biler (Mfb)

DPA agerer blandt mange forskellige aktører.

Aktørerne, der er berørt af reglerne om producentansvar, er på den ene side producenterne og importørerne, deres kollektive ordninger, deres forhandlere og forbrugerne og på den anden side  kommunerne, transportørerne og behandlerne af forbrugernes affald. Hver af disse aktører har nogle forpligtelser, som de, i henhold til lovgivningen, er pålagt at følge.

Se mere om de forskellige aktører her

I  DPA udgiver vi årligt en rapport, der beskriver vores aktiviteter i det forgangne år, samt følger op på de grundlæggende lovgivningsmæssige rammevilkår. Derudover beskrives omkostningsfordeling, gebyrstruktur og årsregnskabet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og biler, herunder administrationen af skrotningsgodtgørelsessystemet DUS.

Årsrapporterne påtegnes af DPAs ledelse/bestyrelse og intern revisor.

Alle årsrapporter kan fremsøges her

Læs seneste årsrapport

Ideen om producentansvar for udvalgte produktgrupper tager udspring i princippet om forureneren-betaler (polluter-pay-principle), som er det centrale element i EU’s første miljøhandlingsprogram.

Selve producentansvarsbegrebet som reguleringsværktøj er introduceret af en svensk professor i miljøøkonomi.  For mere end to årtier siden opfandt Thomas Lindhqvist, Lund Universitet, udtrykket udvidet producentansvar eller Extended Producer Responsibility (EPR).

EPR-målene var todelt:

For det første at tackle det voksende problem med stærkt stigende affaldsmængder og for det andet at stimulere miljøbevidst produktdesign og styring af forsyningskæden. På det tidspunkt definerede Lindhqvist EPR som en miljøstrategi, der gør producenter ansvarlige for deres produkter i hele deres livscyklus.

Producentansvaret medfører et skift af ansvar (administrativt, økonomisk eller fysisk) fra regeringer eller kommuner til producenter, samt en tilskyndelse af producenter til at tage miljøhensyn i betragtning under design- og fremstillingsfaser i produktudviklingen. EPR søger at opnå en reduktion i produkternes miljøpåvirkning i hele deres levetid fra produktion til udtjent levetid.

WEEE, BAT og ELV

I dag også bare benævnt Elektronik, Batterier og Biler. I EU er udvidet producentansvar obligatorisk inden for rammerne af WEEE-, batteri- og ELV-direktiverne, der har pålagt ansvaret for finansieringen af ​​indsamling, genbrug og ansvarlig bortskaffelse af WEEE, batterier, akkumulatorer og køretøjer på producenter.

Og emballage med mere

Emballagedirektivet påberåber sig også indirekte EPR -princippet ved at pålægge medlemsstaterne (MS) at træffe nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der oprettes systemer til indsamling og genanvendelse af emballageaffald. Yderligere affaldsstrømme, for hvilke producentansvarsorganisationer oftest er identificeret inden for EU, omfatter dæk, spildolie, papir og kort samt bygge- og nedrivningsaffald. En meget bredere vifte af affaldsstrømme er imidlertid omfattet af obligatoriske eller frivillige producentansvarssystemer i nogle medlemsstater, herunder: landbrugsplast, medicin og medicinsk affald, plastposer, fotokemikalier og kemikalier, aviser, kølemidler, pesticider og herbicider og lamper, pærer og armaturer.

Den ny æra kaldes Cirkulær økonomi

Se mere om Cirkulær økonomi

CVR nr.: DK29028842
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K

Konto: 4183-3001879154
IBAN: DK7630003001879154
SWIFT: DABADKKK

Betalingsfrist: 14. dage

Vores systemer

Producentansvarsregistret (PAR)

Det nationale producentansvarsregister for elektronik, biler og batterier kaldes i daglig tale PAR. Det er her I, som producent eller importør, skal have en registrering for lovligt at kunne sælge jeres produkter i Danmark.

Det digitale udbetalingssystem for skrotningsgodtgørelse (DUS)

Systemet hvor borgere og virksomheder kan få skrotpræmie for deres udtjente bil, kaldes mere mundret for DUS. Her kan bilejere finde godkendte autoophuggere, når deres bil skal skrottes. Det er også her du får udbetalt skrotpræmien på 2200 kr. DUS tilgås via borger.dk eller virk.dk.

Indberetning af miljøbehandling af biler (IMB)

Autoophuggere har deres eget indberetningssystem, som vi for letheds skyld kalder IMB. Hvis I er godkendt til demontering og ophugning af skrotbiler, er det her, I hvert år skal foretage den årlige indberetning af, hvordan skrotbilerne er miljøbehandlet.

Kommuneregister hos DPA

Alle kommuner og visse kommunale affaldsselskaber har adgang til DPA’s kommuneregister over indsamlingssteder. Det har de fordi, det er kommunerne, der er ansvarlige for at etablere de indsamlingssteder, hvor borgere kan aflevere affald, og hvortil producentordningernes operatører skal aflevere opsamlingsenheder, som svarer til de 7 elektronikfraktioner + bærbare batterier.