Spring til indhold
Dokumenter

Hvilke krav stilles til revisorer?

Der er i lovgivningen krav om, at indberetningen under givne forudsætninger skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller tilsvarende for udenlandske selskaber. Virksomheden skal have attesteret sine markedsførte mængder af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis den årlige omsætning af de elektroniske produkter udgør mere end 1 mio. DKK.

Nedenstående er en uddybning af, hvad DPA forventer fagligt/etisk af den, der afgiver en revisorerklæring til producentansvarsregisteret. Det skal understreges, at der stilles de samme forventninger og krav til alle personer, der afgiver revisorerklæring indenfor og udenfor EU.

Hvilke forventninger og krav kan DPA stille til revisorer og hvorfor:

Den, der afgiver en revisorerklæring, vil blive mødt med de samme krav, der stilles til godkendte revisorer i EU. Revisorlovens § 3[1] lister disse krav – se nedenfor.

Kravsspecifikation for Erhvervsstyrelsens godkendelse revisor:[2]

Der listes seks krav i revisorloven. DPA ser fire af kravene relevante i denne sammenhæng:

 1. Der stilles krav til at den person der udfører erhvervet er myndig. Det vil sige at personen er fyldt 18 år og ikke er frataget sin personlige myndighed.
 2. Revisor skal have bopæl/virksomhedsadresse i et EU-, EØS-, eller et EFTA land.
 3. Revisor skal opfylde særlige uddannelsesmæssige krav – nærmere nedenfor.
 4. Revisor skal have praktiseret sin regnskabsmæssige kunnen i en regnskabsvirksomhed i mindst 3 år forudgående at vedkommende udfylder en revisorerklæring.

Revisor og godkendt revisor:

”Revisor” er ikke en beskyttet titel, og det betyder, at alle kan kalde sig revisor uden at have en uddannelse. ”Godkendt revisor” er modsat en beskyttet titel, ligesom statsautoriseret revisor er. Godkendt revisor er en samlebetegnelse for både en statsautoriseret og en registreret revisor[3]. Der kræves fagligt eksamen som Cand. Merc. Aud for at kunne opnå titlen godkendt revisor. For at personen kan betragtes fagligt kvalificeret, kræver DPA en uddannelsesmæssig baggrund ligestillet den for godkendte revisorer.

Hvilke etiske krav stiller DPA til en revisor:

Arbejdsformen hos personen, der afgiver revisorerklæring, forventes professionel og etiske korrekt. Der må på intet tidspunkt kunne stilles spørgsmålstegn ved personens integritet, objektivitet, faglige kompetence og fornødne omhu, fortrolighed, professionelle adfærd, samt anvendelse af tekniske standarder.[4]

Etisk korrekt adfærd i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring er:

 1. Optræder neutralt som offentlighedens uafhængige kontrollant, når lovgivning, regulering eller forholdene i øvrigt stiller krav herom.
 2. Overholder lovgivning og professionsregler, herunder standarder og ”Etiske regler for revisorer”.
 3. Optræder loyalt over for klienter, offentlighed og kollegaer.
 4. Iagttager integritet, fortrolighed, professionel adfærd, kompetence og objektivitet i alle arbejdsmæssige sammenhænge.
 5. Analyserer, overvejer og reagerer på uafhængigheds- og kompetencetrusler ved erklæringsopgaver, rådgivningsydelser og andre forhold.
 6. Rådgiver klienter inden for rammerne af relevant lovgivning og øvrig regulering.
 7. Kommunikerer rettidigt, klart og entydigt.
 8. Løser enhver opgave under udvisning af tilstrækkelig omhu uden hensyntagen til forhold såsom eventuelle honorarbegrænsninger.
 9. Opretholder en høj faglig kvalitet ved at sikre den fornødne efteruddannelse og interne kvalitetsstyring i forhold til alle påtagne opgaver.[5]

De opstillede etiske krav er ikke kun gældende standard i Danmark. Revisorer i Danmark arbejder i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler).[6]

Ovenstående gennemgang af etiske forventninger skal læses vejledende.

Forventninger til den revisor, der udfører revisorerklæring i producentansvarsregistret

Det er DPAs forventning, at det er samme person, der reviderer producentens regnskab og afgiver revisorerklæring til producentansvarsregisteret. Fordelen herved er, at personen forudgående afgivelse af revisorerklæring, har opnået et brugbart kendskab til producentens virksomhed.

[1] Lovbekendtgørelse 2018-11-20 nr. 1287 ”Godkendelse som statsautoriseret revisor og registreret revisor”

[2] Kravene er udelukkende for revisorer fra EU, – EØS-, eller et EFTA land.

[3] Kvalifikationseksamen til registreret revisor er under afvikling. Den skriftlige kvalifikationseksamen blev afholdt sidste gang i 2017. Den mundtlige kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2019.

[4] Foreningen af danske revisorer (FSR) opstiller de etiske principper/krav en godkendt revisor skal overholde til enhver tid.

[5]https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/Etiske%20regler%20og%20fotolkningsbidrag/Etiske%20grundsaetninger

[6]https://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengighed/IESBA

” International Ethics Standards Board for Accountants har til opgave at udsende den internationale kodeks for god revisoretik, Code of Ethics for Professional Accountants. IESBA udsender høringsudkast til ændringer i den eksisterende kodeks via organets hjemmeside”