Spring til indhold
Dokumenter

Minimumskrav til producentansvar

Nyeste lovgivningsmæssige tiltag og fællestræk er, at alle nationale producentansvarsområder bliver omfattet af en række minimumskrav. Minimumskravene følger af affaldsrammeværkets reviderede kap. 8 og 8a. Derfor er/bliver alle danske bekendtgørelser på producentansvarsområdet revideret til også at indeholde minimumkravene, hvis hovedformål er at effektivisere effekten af producentansvaret.

Hvorfor minimumskrav og hvad går de ud på?


Offentligør jeres miljømål

Efter over 10 år med producentansvarslovgivning i alle EU-lande, har EU-kommissionen identificeret nogle problemstillinger på tværs at medlemsstaterne som udgør en barriere for formålet og gevinsten med producentansvarsmodellen.

Forhold på tværs af EU-lande, som har ført til vedtagelsen af minimumskrav til nationale producentansvars ordninger:

  • Svag national lovgivning og begrænset håndhævelse hos myndighederne
  • Ubegrænset spillerum hos konkurrerede kollektive ordninger
  • Uklar rolle og ansvarsfordeling blandt aktørerne
  • Tvetydigt forhold mellem producentordninger og kommuner
  • Gennemsigtighed
  • Utroværdige og usammenlignelige data og monitoreringsværktøjer – da hvert land laver egne fortolkninger og beregningsmetoder.
  • Manglende samarbejde i værdikæden

Revideringen af Affaldsrammedirektivet har derfor – og for første gang-  indført bindende og ufravigelige krav til alle nationalt implementerede producentansvar. Kravene, som både er rettet mod medlemsstaten som myndighed og de omfattede virksomheder er skitseret i nedenstående tabel:

Nationalstaten

Individuel producent eller kollektive ordning

Defineret rolle- og ansvarsfordeling og sikre lige konkurrencevilkår Øget gennemsigtighed i kollektive ordningers økonomi
Uvildigt system til dataindsamling, kvalitetssikring, monitorering Krav til egenkontrol og dokumentation
Skabe incitament til større genanvendelighed Graduerede gebyrer efter produkters miljøprofil
Målbare miljømålsætninger  Krav om offentliggørelse af opfyldelse af miljømål

I bemærkninger  2019/1 LSF 112 punkt 2.2.til de vedtagne lovændringer til den danske miljøbeskyttelseslov (MBL) begrundes formålet således:

“De generelle minimumskrav bør nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder og e-handelsvirksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked.

De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til, ved udformningen af deres produkter, at tage bedre hensyn til genanvendelighed, genbrugelighed, reparerbarhed og tilstedeværelsen af farlige stoffer.

Disse krav bør i det hele taget forbedre administrationen og gennemsigtigheden af ordninger for udvidet producentansvar og mindske risikoen for interessekonflikter mellem organisationer, der gennemfører forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på vegne af producenter af produkter og affaldsoperatører, som sådanne organisationer engagerer. Kravene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye krav.”

Kravene træder i kraft januar 2023.

Se Affaldsdirektivets kap. 8

Se Miljøbeskyttelsesloven nr. 807 af 09/06/2020

Se gældende EU-miljømål