Spring til indhold
Kommuner

Retningslinier for samarbejdet mellem kommuner og producentordninger

Producentansvaret i Danmark medfører en rolle- og ansvarsfordeling mellem kommuner og producenterne vedrørende håndtering af borgernes elektronikaffald og bærbare batterier. Rolle- og ansvarsfordelingen er beskrevet i et bilag til elektronikbekendtgørelsen og sætter retningslinier for samarbejdet, herunder krav til materiel, afhentning, fyldningsgrader og sortering på kommunale indsamlingssteder.

Danmarkskort

Kommuner

DPA's Kommuneregister

Udover det nationale producentansvarsregister driver DPA også et register over kommunale indsamlingssteder for elektronik og batterier. Det er her kommunerne skal oprette og nedlægge indsamlingssteder, også kaldet genbrugspladser, som benyttes af borgerne. Kommunerne bestiller her det opsamlingsmateriel, som producenterne skal levere. Nedenfor er retningslinierne for samarbejdet gengivet i den fulde ordlyd.

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Retsinformation)

Samarbejde

Kommunalbestyrelsen etablerer indsamlingsordninger, herunder indsamlingssteder.  Kommunalbestyrelsen indberetter oplysningerne til DPA efter DPA’S anvisninger vedrørende indsamlingsstederne med angivelse af:

 • Indsamlingsstedets adresse.
 • Kontaktinformation (person, tlf.nr., e-mailadresse).
 • Tidsrum, hvor der kan ske afhentning af affald af elektronisk og elektrisk udstyr.
 • Eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.
 • Materielbehovet pr. fraktion.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indberette ovenstående oplysninger. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede.

Producenter skal til enhver tid holde sig orienteret om kommunalbestyrelsens registrerede oplysninger om indsamlingsstedet.

Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder. Dette sker efter DPA’s anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal desuden senest en måned inden meddele producenter, som afhenter tildelt affald, om det oprettede eller nedlagte indsamlingssted.

Ovennævnte registreringer sker i kommuneregistret hos DPA

Producenter skal afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de kommunale indsamlingssteder, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgende mængder af de enkelte fraktioner:

 • Fraktion 1a: Stort udstyr (en ydre dimension større end 50 cm og/eller en vægt over 20 kg)
 • Fraktion 1b: Mellemstort udstyr (en ydre dimension større end 50 cm og en vægt under 20 kg)
 • Fraktion 2: Udstyr til temperaturudveksling
 • Fraktion 3: Småt udstyr og småt it- og telekommunikationsudstyr
 • Fraktion 4: Skærme og monitorer (lig eller over 100 cm2)
 • Fraktion 5: Lyskilder
 • Fraktion 6: Solcellepaneler

Minimumsafhentning

Fraktion 1 og 2: Afhentning skal ske, når minimum 1 container er fyldt pr. fraktion, dog hvert ½ år.
Fraktion 1b, 3 og  4: Afhentning skal ske, når minimum 3 bure er fyldt pr. fraktion, dog hvert ½ år.
Fraktion 5: Afhentning skal ske, når minimum 1 lyskasse er fyldt, dog hvert ½ år.

 

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når opsamlingsmateriellet er fyldt, dog minimum hvert ½ år.

Afhentning:

Kommunalbestyrelsen eller indsamlingsstedet anmoder pr.e-mail producenten om afhentning, når der er indsamlet de ovenfor angivne mængder.

Afhentning skal herefter ske på følgende vilkår:

Anmodningen skal være afgivet senest kl. 14.00 to hverdage før, der ønskes afhentning. Med hverdage menes fra mandag til og med fredag.

Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest to hverdage efter modtagelse af anmodningen, inden for det tidsrum kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1. Afgives bestilling en fredag, skal afhentning ske den efterfølgende tirsdag.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der være foranstaltet afhentning senest torsdag.

I forbindelse med helligdage, der falder på hverdage (mandag til fredag), skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet herom – uanset om dagen er en helligdag.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt ved bestilling af afhentning meddele, hvor mange enheder der ønskes afhentet.

Ønskes afhentning en lørdag, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4. nedenfor.

Såfremt man indgår aftale om afhentning efter anmodning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning ved manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.2. Fast afhentning

Kommunalbestyrelsen samt producenten kan, som alternativ til afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., aftale et fast tidspunkt for afhentning inden for et fastsat tidsrum på 3 timer, f.eks.: afhentning hver mandag ml. kl. 9-12. I forbindelse med helligdage, der falder på hverdage, hvor der er aftalt fast afhentning, skal producenten afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr som på normale hverdage.

Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse senest to hverdage før den faste afhentning, såfremt der ikke ønskes afhentning som aftalt. Ved behov kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4.

Såfremt man har aftalt fast afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i forbindelse med manglende afhentning fra producenten, jf. pkt. 2.1.5.

2.1.3. Alternative aftaler

Parterne kan indgå aftaler, der afviger fra afsnit 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. og 2.1.5.

Hvis der er behov for afhentning ud over den faste aftalte afhentning, jf. pkt. 2.1.2, eller afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning.

Anmodning herom skal være afgivet senest kl. 14.00 en dag før, der ønskes afhentning. Anmodningen kan afgives fra mandag – lørdag. Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest en dag efter modtagelse af anmodningen. Ekstraordinær afhentning kan ske mandag til lørdag.

Hvert indsamlingssted har ret til at anmode om 12 ekstraordinære afhentninger i løbet af en tildelingsperiode. Dette gælder også, hvis man har indgået aftale om fast afhentning.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der således være foranstaltet afhentning senest onsdag inden for det tidsrum, som kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1.

I forbindelse med helligdage, der falder på en mandag – lørdag, skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning – uanset om dagen er en helligdag.

Såfremt kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning, jf. pkt. 2.1.5., i forbindelse med manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.5. Manglende afhentning

Såfremt producenten ikke afhenter affald af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til den fastsatte frist eller aftalte faste afhentningstidspunkt, skal kommunalbestyrelsen orientere producenten herom pr. fax eller mail.

Senest fire timer efter kommunalbestyrelsen har sendt orientering om manglende afhentning til producenten, skal producenten have foranstaltet afhentning af affaldet på indsamlingsstedet.

Såfremt producenten ikke har fået hentet affaldet inden for de fire timer, kan kommunalbestyrelsen lade nødafhentning udføre af tredjemand. Kommunalbestyrelsen skal orientere DPA om den manglende afhentning efter DPA’s anvisninger.

Producenten skal inden for de fire timer have mulighed for at anvise, hvortil det ikke-afhentede affald skal afleveres, hvis dette ikke er aftalt på forhånd.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at få producenten til at dække de faktisk dokumenterede omkostninger, kommunalbestyrelsen har haft i forbindelse med nødafhentningen, herunder omkostningerne til at sikre nyt indsamlingsmateriel på pladsen og øgede administrative udgifter for kommunalbestyrelsen.

Hvis producenten ikke betaler inden for den betalingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor producenten har stillet sikkerhed, søge DPA om at få dækket sine faktisk dokumenterede omkostninger i den af producenten stillede sikkerhed.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagne affald.

Ved sorteringen skal sorteringsvejledningen følges, hvis en sådan findes, ligesom det elektriske eller elektroniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne af definerede affaldsfraktioner. Kølemøbler og komfurer må derfor ikke indeholde mad eller lignende.

Hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, kan producenten sende udstyret tilbage til tømning hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for tømning. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage tømning eller dække udgifterne hertil.

Det afleverede affald må højst indeholde 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald. Af det modtagne elektronikaffald må der højst være 5 % af det afleverede, som tilhører en anden fraktion.

Hvis det afhentede udstyr indeholder fejlsorteringer, der overstiger 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald, eller hvis mere end 5 % af det modtagne elektronikaffald tilhører en anden fraktion, kan producenten sende udstyret tilbage til sortering hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for sortering. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage sorteringen eller dække udgifterne hertil.

Hvis producenten kan dokumentere at have udgifter i forbindelse med, at der er sket en fejlsortering ud over det tilladte, til håndtering af det modtagne affald, kan krav til dækning af disse udgifter rettes mod kommunalbestyrelsen i henhold til de almindelige erstatningsregler.

Kommunerne skal fylde det af producenter leverede opsamlingsmateriel, så fyldningsgraden har et rimeligt niveau. Såfremt der sker mangelfuld fyldning af opsamlingsmateriellet, skal producenten tage kontakt til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan fyldningsgraden kan forbedres til et rimeligt niveau.

Producenter skal levere oplysninger om tilgængeligt indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra. Oplysningerne registreres hos DPA, som offentliggør den på sin hjemmeside. Producenter skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunalbestyrelsens behov og arbejdsmiljømæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen skal registrere indsamlingssteder, den har etableret.

Kommunalbestyrelserne skal desuden, med udgangspunkt i producenternes oplysninger om indsamlingsmateriel, registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. kommunale indsamlingssted og fraktion. Kommunalbestyrelsen skal registrere oplysningerne hos DPA, som offentliggør den på DPA’s hjemmeside.

Producenter er forpligtet til at levere indsamlingsmateriel på baggrund af de behov, som kommunalbestyrelsen har registreret i DPA’s register over kommunale indsamlingssteder. De skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner.

Indsamlingsmateriellet skal være funktionsdueligt og leve op til de almindelige krav om arbejdsmiljø. Indsamlingsmateriellet skal leve op til den beskrivelse af materiel, som producenter har registeret hos DPA, og som findes på DPA’s hjemmeside, www.producentansvar.dk.

Kommuner, der af særlige årsager som f. eks. indsamlingsstedets indretning mv., ikke kan anvende det indsamlingsmateriel, som producenterne stiller til rådighed, opfordres til i samarbejde med producenten at finde materiel, der dækker kommunalbestyrelsens særlige behov, eller indgå aftale herom.

Det indsamlingsmateriel, producenter stiller til rådighed, må alene efter aftale med producenten anvendes af kommunalbestyrelsen på andre steder end de registrerede indsamlingssteder.

3.1 Kommunalt ejet materiel

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte eget indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at levere og vedligeholde. Indsamlingsmaterialet skal være af samme beskaffenhed, som det standardmateriel, producenterne tilbyder. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at anvende eget materiel, aftales dette direkte med producenten. Denne aftale registrerer kommunalbestyrelsen for indsamlingsstedet hos DPA.

Såfremt kommunalbestyrelsen og producenten ikke kan blive enige om en sådan aftale, skal der anvendes det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed.

Indsamlingsmaterialet placeres efter tømning af producenten på indsamlingsstedet efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.

Ønsker kommunalbestyrelsen at overgå fra kommunalt ejet opsamlingsmateriel til materiel leveret af producenten eller omvendt, kan dette ske med et varsel på en måned efter DPA’s anvisninger.

Ændringer i behovet for indsamlingsmateriel registrerer kommunalbestyrelsen hos DPA. Dette skal ske med et varsel på en måned efter DPA’s anvisninger.

Det er producenten, der er ansvarlig for pålæsning af indsamlingsmateriel på køretøjet.

Det står parterne frit at aftale, at producenten eller den kollektive ordning leverer og vedligeholder flyttemateriel, således at kommunalbestyrelsen kan fylde containerne helt m.v. I den forbindelse er producenten forpligtet til at uddanne kommunalbestyrelsens ansatte på indsamlingsstedet i betjening af flyttemateriellet.

Det kan aftales, om kommunalbestyrelsen må anvende udstyret til læsning og flytning af andre former for affald end fra elektrisk og elektronisk udstyr.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har indrettet sin plads således, at kommunalbestyrelsen har behov for at flytte rundt på indsamlingsmateriellet, er kommunalbestyrelsen alene ansvarlig for anskaffelse af eget flytteudstyr.

Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne, der sikrer, at tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr undgås.

I forbindelse med specialaftaler og/eller tvister gør vi i DPA opmærksom på, at I som kommune altid bør indlede dialogen med den kollektive ordning, og ikke operatøren, da kollektive ordninger varetager ansvaret på producenternes vegne