Spring til indhold
Økonomi

Sikkerhedsstillelse og refusion for reeksport

Producentansvaret betyder overordnet set, at I som virksomhed har et livscyklusbaseret ansvar for de produkter, der tilgår markedet. I skal derfor stille økonomisk sikkerhed for den tilbagetagningspligt I eventuelt ikke kan løfte selv. Omvendt er det muligt at søge om refusion for de mængder, som er reeksporteret ud af markedet af et senere handelsled.

Sikkerhedsstillelse

I Danmark er producentansvaret implementeret på en sådan måde, at det oftest ikke vil være muligt for den enkelte virksomhed kun at tilbagetage egne produkter fra husholdninger, når de er udtjente. Producentansvaret er således ikke indført produkt- eller mærkespecifikt for udstyr til private husholdninger, men baseret på markedsandele pr. produktkategori.

Det betyder, at når I markedsfører udstyr, hvor slutbrugerne er husholdninger, inkluderer producentansvaret et krav om en årlig økonomisk sikkerhedsstillelse for udgifter til indsamling af udtjent elektronik fra kommunale indsamlingssteder. For mindre individuelt registrerede virksomheder, med så små mængder, at der ikke er tildelt et indsamlingsområde, opkræves en individuel sikkerhedsstillelse.

 

Hvornår anvendes sikkerhedsstillelsen?

Sikkerhedsstillelsen bliver anvendt i de situationer, hvor den enkelte producent eller importør ophører med at eksistere eller ikke løfter ansvaret for tilbagetagning og håndtering af en tildelt mængde af udtjente produkter.

Sikkerheden skal stilles i form af en såkaldt anfordringsgaranti i et dansk pengeinstitut eller en dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut.

Kollektive ordninger kan under visse forudsætninger søge om fritagelse for sikkerhedsstillelse.

Individuel sikkerhedsstillelse

For mindre virksomheder, som ikke er tilknyttet en kollektiv ordning, og som markedsfører udstyr til husholdninger, anvendes en sikkerhedsstillelse, hvorunder virksomheden opkræves et beløb, som skal indbetales til DPA. Denne sikkerhedsstillelse beregnes af DPA med anvendelse af samme omkostningssatser, som den ordinære sikkerhedsstillelse og meddeles til producenten ved mail og faktura til virksomhedens digitale postkasse for danske virksomheder. Sikkerhedsstillelsen opkræves af DPA én gang årligt. Der faktureres kun sikkerhedsstillelse for mængder, der ved gebyrberegningen overstiger DKK 250.

Hvordan og hvor meget?

Ved at benytte vores Online beregner kan I ud fra, hvilke og hvor stor en mængde (kg) produkter I sælger til husholdninger i Danmark, simulere, hvad I kan forvente at skulle betale i forbindelse med varetagelsen af jeres producentansvar.

Satser til beregning af sikkerhedsstillelse 2023:

ProduktkategoriTilbagetagnings-faktor Håndteringssats (DKK/Kg)
1. Udstyr med temperaturudveksling0,420,88
2. Udstyr med skærm og monitor over 100 cm0,451,05
3. Lyskilder0,518,48
4. Stort udstyr >50 cm0,500,42
5. Småt udstyr <50 cm0,330,55
6. Småt IT-teleudstyr <50 cm0,490,31
7. Solcellepaneler0,0111,99

ElektronikElektronikRefusion for reeksport

Bekendtgørelsen giver mulighed for refusion ved reeksport.

Hvis en mængde af produkter, som er solgt til en dansk forhandler i et kalenderår, efterfølgende udføres i samme kalenderår af Danmark som eksport, er det muligt for producenten at opnå refusion for den mængde som oprindeligt blev indberettet. Ved refusion for reeksport forstås, at en mængde af det elektriske udstyr, som en producent har afsat på det danske marked i et kalenderår og indberettet til producentregistret i Danmark, efterfølgende i samme kalenderår er eksporteret ud af landet af et senere forhandlerled. Der skal foreligge dokumentation for den eksporterede mængde.

DPA vil efterfølgende yde refusion for den reeksporterede mængde, når der beregnes gebyrer, sikkerhedsstillelse og tildeling til DPA.

Ved reeksport forstås, at en mængde udstyr solgt på det danske marked i et kalenderår, af et senere salgsled, i samme år eksporteres ud af Danmark

Genveje

Sikkerhedsstillelse

I dette dokument kan du læse mere sikkerhedsstillelse, formål og beregning

Anfordringsgaranti

Hent formularen til anvendelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse

Indberetning og dokumentation for reeksport

I dette dokument kan du læse mere om indberetning og dokumentation for reeksport

Erklæring om reeksport

Hent formularen til anvendelse i forbindelse med reeksport