Spring til indhold
Produkter og ansvar
Økonomi

Økonomi og gebyrer

HVAD KOSTER DET? Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Lovpligtige omkostninger består overordnet set af et éngangsoprettelsesgebyr og et årligt mængdegebyr til DPA. For bærbare batterier er der en ekstra betaling til SKAT og for tobaksfiltre er der fra år 2023 betaling til Miljøstyrelsen. Miljøgraduerede gebyrer vil også fra år 2023 forekomme ved medlemskab i kollektive ordninger. Jeres virksomhed kan tage et kig ind i økonomien her.

Bærbare batterier og betaling til SKAT

Bærbare batterier og betaling til SKAT

Hvis I importerer bærbare batterier, skal I betale for kommunernes borgernære indsamling via SKAT.

Engangsplast og betaling til Miljøstyrelsen

Engangsplast og betaling til Miljøstyrelsen

Hvis I producerer eller importerer filtre til brug for tobaksprodukter, har I registreringspligt for producentansvar her hos DPA, men I skal betale og indberette til Miljøstyrelsen.

Økonomi

Gebyrsatser og fakturering

Alle godkendte producenter og importører i producentansvarsregistret betaler for administration af ordningen. Gebyrerne består af et éngangs oprettelsesgebyr på 1000 DKK og et årligt mængdebaseret gebyr. Gebyrsatserne bliver beregnet årligt og indstilles herefter af DPA's bestyrelse til godkendelse i Miljøministeriet. Satserne bliver offentliggjort hvert år på vores hjemmeside. Hvis mængden af de produkter jeres virksomhed solgte i Danmark sidste år er lig med eller under den viste vægtgrænse, betaler I et årligt minimumsgebyr på 250 DKK.

Årlige gebyrsatser for elektronik, batterier og biler 2023

ProduktområdeGebyrtypeDKK /ton DKK/ton (I alt)Vægtgrænse for minimumsgebyr (lig eller under)Minimumsgebyr (DKK)
Markedsført elektronik (EEE)Generelt30,9030,908,09 ton250
EEE-husholdning+Tillæg for tildeling+12,3143,215,79 ton250
Markedsførte batterierGenerelt27,0827,089,23 ton250
BAT Bærbare*+Tillæg for bærebare+66,3393,412,68 ton250
BilerPr. bil2,622,6295 stk.250

*) Se betaling til SKAT for bærbare batterier

Forstå jeres faktura

Det årlige gebyr beregnes som en gebyrsats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. Mængden af elektronik og batterier angives i kg/ton , mens biler angives i stk.

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret bliver derfor vist som en generel sats for udstyr til erhverv og en sats, som gælder udstyr til husholdningslignende brug. Det samme gælder for batterier, hvor der er et generelt gebyr for industri- og bilbatterier og et ekstra tillæg for tildelingen af bærbare batterier (+ det særskilte gebyr til, som betales til SKAT).

Hvis mængden af de produkter jeres virksomhed solgte i Danmark sidste år er lig med eller under den viste vægtgrænse, betaler I et årligt minimumsgebyr på 250 DKK.

Find jeres faktura

Når vi fakturerer jer for oprettelsesgebyret og det årlige mængdegebyr, sender vi altid faktura til jeres digitale postkasse på virk.dk og e-boks, som I derfor skal tilgå for at finde betalingsmeddelelsen.

Tjek selv jeres årlige gebyr for elektronik, batterier eller biler

I vores Online beregner kan I selv indtaste de forventede årlige, markedsførte mængder og se hvad I kan forvente at skulle betale for administration af jeres registrering og indberetning til producentansvarsregistret.

NB! Gebyrsatserne beregnes, når indberetningsperioden er slut og opdateres således en gang årligt. Online beregneren er et vejledende hjælpeværktøj til producenter og importører, som ønsker at kende det forventede omkostningsniveau for registrering i producentansvarsregistret. Vi tager forbehold for senere ændringer, ligesom anvendelsen af Online beregneren er ikke udtryk for vores endelige afgørelse (faktura).

Fakturering

Betalingskrav fra DPA

DPA er registermyndighed i Danmark for producenter og importører omfattet af producentansvarslovgivningen, og fremsender alene fakturaer på baggrund af gældende lovgivning. Vi er således hverken kunde, leverandør eller anden lignende privatretlig samarbejdspartner for jer, som er lovpligtigt registreret i producentregisteret. Fakturaer fra DPA til danske virksomheder eller bemyndiget repræsentant (BR) for en europæisk virksomhed, bliver sendt som digital post via jeres danske CVR nummer. Kun udenlandske virksomheder uden for EU vil modtage faktura gennem deres virksomheds kontakt e-mail.

I øvrigt

I vil også kunne få udgifter til mærkning af produkter med “den overkrydsede skraldespand” eller for engangsplasts vedkommende “den døde havskildpadde”, samt hvis I indgår i rent kommercielle aftaler med de kollektive producentordninger.

Også indtægter

Da der er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved indsamling og genanvendelse af det meste elektronikaffald, batterier og udtjente biler, kan der som som regel opnås gode indtægter ved at afsætte sine udtjente produkter til genvindingsvirksomheder i ressource-og råstofindustrien.

Produkter af engangsplast

Hvert kvartal indberetter de registrerede virksomheder antallet af solgte filtre. Der indberettes i (stk.) og i forbindelse hermed betales et lovfastsat gebyr pr. filter (markedsført i perioden] til finansiering af oprydningsansvaret. Selve indberetningen skal foretages hos Miljøstyrelsen via virk.dk. Det er miljøstyrelsen, der fastsætter det årlige gebyr for produkter af engangsplast. Se gebyrsatsen i den seneste bekendtgørelse.

Se mere om tobaksfiltre

Se mere om fakturering, gebyrtyper, mærkningsregler og producentordninger nedenfor.

Gebyrtyper og fakturering

I skal betale et oprettelsesgebyr for hvert lovområde, et for elektronik, et for batterier osv. Registrering af første lovområde er på 1.000 DKK, samt efterfølgende 500 DKK pr. lovområde. Et område er elektronik, eller batterier, eller biler.

Hvis jeres virksomhed er blevet slettet fra registret pga. misligholdelse af eksempelvis indberetning eller betaling af lovpligtigt gebyr, opkræver vi i DPA et nyt registreringsgebyr ved genoprettelse af virksomheden.

Jeres registrering er knyttet til virksomhedens CVR/VAT nummer. Det betyder, at hvis CVR nummeret ændres vil det ligeledes medføre et nyt registreringsgebyr.

En gang om året skal I betale et gebyr baseret på den mængde, I har afsat på det danske marked. Gebyrsatsen multipliceres altså med den mængde, I har indberettet ved den årlige indberetningsperiode for det foregående kalenderår.

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats som gælder udstyr til husholdningsbrug.

 

Hvis jeres virksomhed har markedsført en mængde som multipliceret med satsen udgør mindre end 250 DKK,  fakturerer vi et minimumsgebyr på 250 DKK pr år.

Vægtgrænserne for minimumsgebyr beregnes sammen med gebyrsatserne og offentliggøres samme sted.

Eksempel (2023-sats):
Vægtgrænsen for minimumsgebyr for elektronik til husholdninger i 2023 er 8,09  ton.
En virksomhed har solgt et antal køleskabe som i alt vejede 7000 kg, hvilket han indberetter.
Det årlige gebyr bliver: 250 DKK (minimumsgebyr)

Yderligere findes et administrativt gebyr på 729 DKK, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært forbrug af administrativ tid i DPA.

 

Driften af DPA er finansieret via gebyrer, som betales af producenter og importører. Der er tale om tre individuelle lovgivninger (Elektronik, batterier og biler), som hver især er selvfinansierende. Gebyrerne beregnes særskilt for hver af de tre lovgivninger. Det fremgår af fakturaen fra DPA, hvilke lovområde gebyret drejer sig om, da dette angives på fakturalinjen.

DPA fakturerer gebyrer med 14 dages betalingsfrist. Fakturaen fremsendes til virksomhedens digitale postkasse for danske virksomheder.

Omkostninger i forbindelse med betaling af faktura

Virksomheden dækker selv evt. valutaomkostninger eller omkostninger til pengeinstitutters pengeoverførsler. DPA skal modtage det eksakte beløb, som er angivet på fakturaen.

Ved manglende betaling

Betales en faktura ikke inden for den angivne betalingsfrist, foretages følgende med hver 14 dages interval:

  1. Påmindelse om manglende betaling af faktura
  2. Varsling om sletning af registrering
  3. Registrering slettes fra Producentansvarsregistret

Er gebyret ikke betalt trods ovenstående procedure, overdrages betalingen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen og sagen overgives til Miljøstyrelsen, som er tilsynmyndighed for producentansvaret i Danmark. Den manglende betaling udgør en misligholdelse af producentansvaret, hvorved producenten efterfølgende ikke lovligt kan sælge sine produkter i Danmark.

Ønsker producenten fortsat at markedsføre omfattede produkter på det danske marked, vil det kræve, at producenten genregistrerer sig. Dette sker ved at rette henvendelse til DPA, som vil genoprette virksomhedens registrering. Dette vil afstedkomme et nyt registreringsgebyr, samt betaling af det udestående.

Fakturering af gebyrer til DPA via en kollektiv ordning

Nogle kollektive ordninger tilbyder samfakturering, hvilket betyder den kollektive ordning laver et udlæg på vegne af producenten, hvorved den kollektive ordning bliver betalingsadministrator. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt og korrekt af betalingsadministrator, vil DPA rette kravet om betaling direkte til producenten.

CVR nr.: DK29028842
EAN: 5790002305924

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1092 København K

Konto: 4183-3001879154
IBAN: DK7630003001879154
SWIFT: DABADKKK

Betalingsfrist: 14. dage

Miljøgraduerede gebyrer er indført med bestemmelserne om minimumskrav til producentansvar fra og med 2023. Denne gebyrtype gælder for medlemmer i kollektive ordninger og vedrører ikke gebyrerne til DPA.

Se kriterier for graduerede gebyrer og produkttype hos kollektive ordninger

 

Udviklingen i lovpligtige gebyrsatser

Gebyrer 2006-2023

Elektronik og batterier

DKK pr. ton

Om gebyrberegning

Gebyrer 2013-2023

Biler

DKK pr. stk.

Genveje

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Læs dokumentet om hvordan gebyrer beregnes

Omkostninger

Læs dokumentet om omkostninger forbundet med varetagelse af producentansvar

Sikkerhedsstillelse og refusion

Læs om økonomisk sikkerhedsstillelse for produkter til brug i husholdninger, samt om gebyrrefusion, hvis dine produkter bliver eksporteret

Ophør, ændringer og fusion

Se hvordan I forholder jer, hvis der sker ændringer i forbindelse med jeres virksomhed som har betydning for jeres registrering

Sletning

Se hvordan I forholder jer, hvis jeres registrering er blevet slettet

SKATs vejledning om bærbare batterier

Læs hvordan bærbare batterier indberettes hos SKAT ( se vejledning E.A.7.10.3)

Betalingspligt til SKAT - Bærbare batterier

Læs Miljøstyrelsens offentliggørelse af gebyrsatsen til SKAT - gælder kun bærbare batterier

Online beregner

Prøv vores online beregner. Se, hvad I kan forvente at betale i årsgebyr/producentbidrag

Mærkning af produkter

Se hvordan I mærker jeres elektronik og batterier. Mærkningen består primært af et piktogram med en overkrydset skraldespand

Vejledning fra DPA: Betalingsanvisning

Hent dokument med detaljeret betalingsanvisning

Indberetning

Læs om den årlige mængdeindberetning af jeres produkter

Revisorer

Læs om revisorer og revisorerklæringer

Adgang til vores register

Se hvordan I får adgang til vores register