Spring til indhold
Produkter og ansvar
Økonomi

Økonomi og gebyrer

HVAD KOSTER DET? Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Lovpligtige omkostninger består overordnet set af et éngangsoprettelsesgebyr og et årligt mængdegebyr til DPA. Kun for bærbare batterier er der en ekstra betaling til SKAT. Jeres virksomhed kan tage et kig ind i økonomien her.

Lommeregner

Økonomi

Gebyrsatser og fakturering

Alle godkendte producenter og importører i producentansvarsregistret betaler for administration af ordningen. Gebyrerne består af et éngangs oprettelsesgebyr på 1000 DKK og et årligt mængdebaseret gebyr. Gebyrsatserne som beregnes årligt og bliver indstillet af DPA's bestyrelse og endeligt fastlagt af Miljøministeriet. Satserne offentliggøres hvert år på vores hjemmeside. Hvis mængden af de produkter jeres virksomhed solgte i Danmark sidste år er lig med eller under den viste vægtgrænse, betaler I et årligt minimums gebyr på 250 DKK.

DPA Årlige gebyrsatser 2022

 

ProduktområdeGebyrtypeDKK /ton DKK/ton (I alt)Vægtgrænse for minimumsgebyr (lig eller under)Minimumsgebyr (DKK)
Markedsført elektronik (EEE)Generelt25,1625,169,94 ton250
EEE-husholdning+Tillæg for tildeling+9,4734,637,22 ton250
Markedsførte batterierGenerelt32,3732,377,72 ton250
BAT Bærbare*+Tillæg for bærebare+64,6697,032,58 ton250
BilerPr. bil1,701,70147 stk.250

*) Se hvad der er særligt for bærbare batterier

Tjek selv jeres årlige gebyr

I vores såkaldte Online beregner kan I selv indtaste de forventede årlige, markedsførte mængder og se hvad I kan forvente at skulle betale for administration af jeres registrering og indberetning til producentansvarsregistret.

Det årlige gebyr beregnes som en gebyrsats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. Mængden af elektronik og batterier opgøres i kg/ton , mens biler opgøres i stk.

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en generel sats for udstyr til erhverv og en sats, som gælder udstyr til husholdningslignende brug. Det samme gælder for batterier, hvor der er et generelt gebyr for industri- og bilbatterier og et ekstra tillæg for tildelingen af bærbare batterier (+ det særskilte gebyr til, som betales til SKAT).

I øvrigt

I vil også kunne få udgifter til mærkning af produkter med “den overkrydsede skraldespand”, samt hvis I indgår i rent kommercielle aftaler med de kollektive producentordninger.

Da der er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved indsamling og genanvendelse af det meste elektronikaffald, kan der undertiden opnås gode indtægter ved at afsætte sine udtjente produkter til genvindingsvirksomheder i ressource-og råstofindustrien.

Se mere om fakturering, gebyrtyper, mærkningsregler og producentordninger nedenfor.

Gebyrtyper og fakturering

I skal betale et oprettelsesgebyr for hvert lovområde, et for elektronik, et for batterier osv. Registrering af første lovområde er på 1.000 DKK ekskl. moms, samt efterfølgende 500 DKK pr. lovområde. Et område er elektronik, eller batterier, eller biler.

Hvis jeres virksomhed er blevet slettet fra registret pga. misligholdelse af eksempelvis indberetning eller betaling af lovpligtigt gebyr, opkræver vi i DPA et nyt registreringsgebyr ved genoprettelse af virksomheden.

Jeres registrering er knyttet til virksomhedens CVR/VAT nummer. Det betyder, at hvis CVR nummeret ændres vil det ligeledes medføre et nyt registreringsgebyr.

En gang om året skal I betale et gebyr baseret på den mængde, I har afsat på det danske marked. Gebyrsatsen multipliceres altså med den mængde, I har indberettet ved den årlige indberetningsperiode for det foregående kalenderår.

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats som gælder udstyr til husholdningsbrug.

 

Hvis jeres virksomhed har markedsført en mængde som multipliceret med satsen udgør mindre end 250 DKK,  fakturerer vi et minimumsgebyr på 250 DKK pr år.

Vægtgrænserne for minimumsgebyr beregnes sammen med gebyrsatserne og offentliggøres samme sted.

Eksempel (2022-sats):
Vægtgrænsen for minimumsgebyr for elektronik til husholdninger i 2022 er 7,22  ton.
En virksomhed har solgt et antal køleskabe som i alt vejede 7000 kg, hvilket han indberetter.
Det årlige gebyr bliver: 250 DKK (minimumsgebyr)

Driften af DPA er finansieret via gebyrer, som betales af producenter og importører. Der er tale om tre individuelle lovgivninger (Elektronik, batterier og biler), som hver især er selvfinansierende. Gebyrerne beregnes særskilt for hver af de tre lovgivninger. Det fremgår af fakturaen fra DPA, hvilke lovområde gebyret drejer sig om, da dette angives på fakturalinjen.

DPA fakturerer gebyrer med 14 dages betalingsfrist. Fakturaen fremsendes til virksomhedens digitale postkasse for danske virksomheder.

Omkostninger i forbindelse med betaling af faktura

Virksomheden dækker selv evt. valutaomkostninger eller omkostninger til pengeinstitutters pengeoverførsler. DPA skal modtage det eksakte beløb, som er angivet på fakturaen.

Ved manglende betaling

Betales en faktura ikke inden for den angivne betalingsfrist, foretages følgende med hver 14 dages interval:

  1. Påmindelse om manglende betaling af faktura
  2. Varsling om sletning af registrering
  3. Registrering slettes fra Producentansvarsregistret

Er gebyret ikke betalt trods ovenstående procedure, overgives sagen til Miljøstyrelsen, som er tilsynmyndighed for producentansvaret i Danmark. Den manglende betaling udgør en misligholdelse af producentansvaret, hvorved producenten efterfølgende ikke lovligt kan sælge sine produkter i Danmark.

Ønsker producenten fortsat at markedsføre omfattede produkter på det danske marked, vil det kræve, at producenten genregistrerer sig. Dette sker ved at rette henvendelse til DPA, som vil genoprette virksomhedens registrering. Dette vil afstedkomme et nyt registreringsgebyr, samt betaling af det udestående.

Fakturering af gebyrer til DPA via en kollektiv ordning

Nogle kollektive ordninger tilbyder samfakturering, hvilket betyder den kollektive ordning laver et udlæg på vegne af producenten, hvorved den kollektive ordning bliver betalingsadministrator. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt og korrekt af betalingsadministrator, vil DPA rette kravet om betaling direkte til producenten.

CVR nr.: DK29028842
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K

Konto: 4183-3001879154
IBAN: DK7630003001879154
SWIFT: DABADKKK

Betalingsfrist: 14. dage

Genveje

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Læs dokumentet om hvordan gebyrer beregnes

Omkostninger

Læs dokumentet om omkostninger forbundet med varetagelse af producentansvar

Sikkerhedsstillelse og refusion

Læs om økonomisk sikkerhedsstillelse for produkter til brug i husholdninger, samt om gebyrrefusion, hvis dine produkter bliver eksporteret

Ophør, ændringer og fusion

Se hvordan I forholder jer, hvis der sker ændringer i forbindelse med jeres virksomhed som har betydning for jeres registrering

Sletning

Se hvordan I forholder jer, hvis jeres registrering er blevet slettet

SKATs vejledning om bærbare batterier

Læs hvordan bærbare batterier indberettes hos SKAT ( se vejledning E.A.7.10.3)

Betalingspligt til SKAT - Bærbare batterier

Læs Miljøstyrelsens offentliggørelse af gebyrsatsen til SKAT - gælder kun bærbare batterier

Online beregner

Prøv vores online beregner. Se, hvad I kan forvente at betale i årsgebyr/producentbidrag

Mærkning af produkter

Se hvordan I mærker jeres elektronik og batterier. Mærkningen består primært af et piktogram med en overkrydset skraldespand

Vejledning fra DPA: Betalingsanvisning

Hent dokument med detaljeret betalingsanvisning

Indberetning

Læs om den årlige mængdeindberetning af jeres produkter