Spring til indhold
Produkter og ansvar

Indberetningspligt

Indberetningenspligten gælder alle omfattede virksomheder og finder sted hvert år i perioden 1. januar til 31. marts. Indberetningen kan sidestilles med jeres årlige selvangivelse baseret på produktvolumen i stedet for kroner. Her får I en generel introduktion til fælles formål og principper for indberetningen for alle produktområder. Bemærk dog samtidig, at for jer der importerer bærbare batterier og biler, gælder noget særligt.

Bærbare batterier og SKAT

Bærbare batterier og SKAT

Importerede bærbare batterier skal registreres og indberettes gennem SKAT

Indberetning af biler er lidt anderledes

Indberetning af biler er lidt anderledes

Se mere om indberetning for biler: Motorregister, DUS og ophuggeres indberetning til IMB

Årlig indberetning foretages i perioden 1. januar – 31. marts

Hvert år i denne periode skal alle registrerede virksomheder indberette markedsførte (dvs. mængden af elektriske produkter som er afsat til det danske marked) og evt. tilbagetagne og behandlede mængder i kg for det foregående kalenderår. Kollektive ordninger varetager normalt indberetningen til DPA på vegne af deres medlemmer.

DPA samler data

I DPA er det vores opgave at etablere systemer, der understøtter monitorering af de målsætninger, som er fastsat i direktiverne og i den nationale lovgivning, og samtidig give producenterne de bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af miljømålsætningerne ved markedsmæssige aktiviteter.

Gamle produkter til nye ressourcer

Det overordnede formål er at give miljømyndighederne i Danmark og EU mulighed for at kortlægge materialestrømmene fra udtjent elektrisk udstyr, batterier og udtjente biler. Hensigten er at opnå optimal udnyttelse af de værdifulde ressourcer, der findes i de enorme mængder affald fra denne type produkter. Endvidere er formålet at overvåge produktstrømmene for at undgå illegale affaldseksporter og uhensigtsmæssige og miljøskadelige bortskaffelsesmetoder.

Kalender

Centrale begreber som er gode at kende:

Definition af vægt gælder for elektronik og batterier:
Du skal altid opgøre og indberette mængder i kg. Det vil sige vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form, den afsættes til brugeren, inkl. elektronisk tilbehør, men UDEN batterier og akkumulatorer (indberettes for sig), emballage og manualer.

Hvis batteriet er indbygget i andet elektrisk udstyr opgøres vægten af batteriet og det elektriske udstyr hver for sig.  For de batterier som indeholder væske (elektrolyt) opgøres vægten inkl. væske.

Biler i stk.
Indberetningen af biler sker i stk.

Se også den aktuelle indberetning

Er også benævnt

at bringe i omsætning, solgt eller afsat

Definition af “Markedsført” eller “bragt i omsætning”:

Overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand med eller uden vederlag, herunder leasing. Udstyr afsat på det danske marked.

Som registreret virksomhed skal I hvert år indberette, hvor meget virksomheden har markedsført, dvs. afsat på det danske marked i foregående kalenderår. Markedsførte mængder skal rapporteres i kg fordelt på tilmeldte kategorier,  herunder om udstyret er solgt til erhvervsmæssig brug eller om udstyret har private husholdninger som slutbrugere. For batteriers vedkommende indgår også den kemiske stofgruppe.

 

Refusion for reeksport

Bekendtgørelsen giver mulighed for refusion for eksporterede mængder.

Hvis en mængde af produkter, som er solgt på det danske marked af en virksomhed med producentansvar i et givent år, efterfølgende i samme år af en anden virksomhed udføres af Danmark som eksport, er det muligt for producenten, som oprindelig registrerede den solgte mængde i DPA, at registrere den reeksporterede mængde. Der skal foreligge dokumentation for den eksporterede mængde.

Se formular for reeksport

DPA vil efterfølgende yde refusion for den reeksporterede mængde, når der beregnes gebyrer, sikkerhedsstillelse og tildeling .

Ved reeksport forstås, at en mængde udstyr solgt på det danske marked, af et senere salgsled, eksporteres ud af Danmark i samme år

Producenter eller importører, der importer produkter med henblik på erhvervsmæssig anvendelse, samt bil-og industribatterier kan indgå aftale med et senere handelsled om dennes overtagelse af håndteringspligten når produktet er blevet til affald. I indberetningssammenhæng benævnes det “Ansvarsoverdragede mængder”. Bemærk at producentansvaret ikke overdrages.

I kan altså aftale med slutbrugeren af det elektriske udstyr eller bil- og industribatterierne, at denne
overtager forpligtelser med hensyn til indsamling og miljøbehandling når produktet er udtjent. Hvordan disse aftaler indgås, og hvordan det specifikt aftales at overholde tilbagetagningspligten, er ikke detaljeret beskrevet i bekendtgørelserne. Det er op til parterne selv at finde den bedst egnede løsning. Evt. i købskontrakten.

Det er en del af producentansvaret, at I som virksomhed sikrer, at erhvervselektronikaffaldet/de udtjente bil- og industribatterier behandles på miljøgodkendte anlæg. Derudover er der minimumskrav til nyttiggørelse, genbrug og genanvendelse, som skal overholdes.

Alle producenter og importører har en pligt (men ikke en ret) til at tage deres produkter tilbage, når de er blevet til affald. Hvis I sælger produkter, der kan anvendes i private husholdninger indgår jeres virksomhed i en beregning, som vi foretager i DPA. Beregningen benævnes “Tildelingsordningen” og vedrører afhentning af det udtjente elektronik og bærbare batterier, som borgerne afleverer på kommunernes genbrugspladser.

Vigtigt at indberette de produkter, I får tilbage

Mængden af elektronikaffald, der indsamles fra kommunerne og/eller de mængder I som virksomhed selv tager tilbage skal indberettes, da jeres virksomhed godskrives tilbagetagningen i forhold til de mængder, I har solgt på det danske marked.

Når udtjent elektronik og udtjente batterier og biler er indsamlet og skrottet er der krav til og miljømål for, hvordan affaldet håndteres. I den forbindelse findes følgende udtryk for behandlingsformer, hvor deponering (bortskaffelse på losseplads) er den mindst ønskede –

NB! Forbrænding og deponering er forbudt i forhold til håndtering af batterier.

Behandlingsformer:

  • Genanvendelse
  • Forbrænding med energiudnyttelse
  • Bortskaffelse (deponi eller forbrænding uden energiudnyttelse)

Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse.
Procentsatserne for nyttiggørelse og genanvendelse indberettes til EU-kommissionen, for at måle om miljømålsætningerne bliver overholdt i Danmark.

Ved indberetningen skal I oplyse, hvilke genvindingsvirksomheder, I eller jeres kollektive ordning har udpeget til at løse opgaven.

Da de indberettede mængder efterfølgende anvendes til beregning af gebyrsatser, afrapportering til EU Kommissionen og beregning af målopfyldelse er det vigtigt, at de indberettede mængder er så korrekte som muligt. Der er forskellige kriterier for kontrol og validering af de indberettede mængder, hvor de gældende krav for elektronik indbefatter enten revisorerklæring eller en ledelseserklæring.

Uanset ovenstående forhold skal alle registrerede virksomheder selv digitalt attestere selve indberetningen, når den er færdig, og senest 31. marts.

Jeres data og miljømål

De oplysninger I skal indberette til os i DPA, bliver brugt til mange efterfølgende lovbestemte opgaver, som er beskrevet ved linket nedenfor, men jeres indberetning er også vigtige for jer som virksomhed.

Krav om offentliggørelse af jeres miljøpræstation

Med virkning fra og med 2021 er der indført en række minimumskrav til virksomheder med producentansvar.  Et af disse krav er, at I som virksomhed skal offentliggøre, hvordan jeres virksomhed lever op til de fastsatte miljømål for tilbagetagning og genanvendelse af jeres udtjente produkter.

Find jeres miljømål

Når I har foretaget jeres indberetning og underskrevet indberetningserklæringen, kan I under menupunktet “Årsrapport” i producentansvarsregistret hos DPA, se den beregning af genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenten, som systemet har foretaget på baggrund af jeres indberetning. Jeres opnåede procentfordeling bliver sammenstillet med EUs gældende målkrav, så I kan se, hvorvidt I lever op til de gældende miljømål.

Sletning

Hvis I ikke indberetter

Vigtigt! Hvis I som virksomhed ikke foretager den årlige indberetning bliver virksomheden inaktiveret, dvs. slettet fra registret. Det er herefter ikke lovligt at afsætte denne type produkter i Danmark, ligesom virksomheden ikke længere kan fremsøges af forhandlere, told, myndigheder, udbudsgivere mv.

Sletning

Genveje

Informationssider til den aktuelle indberetning

Se specifik informationsside til brug for dette års indberetning

Vejledning til Registrering og årlig indberetning

Læs vejledningsdokument med en trin-for-trin gennemgang af indberetningsforløbet.

Vejledning til indberetning af behandling af udtjente biler (IMB)

Læs vejledningsdokument til Autoophuggeres årlige indberetning af miljøbehandling af skrotbiler

Attestering af mængderne

Se vejledning til Revisor- og ledelseserklæring for indberetning af elektriske produkter

Ændringer og tilføjelser til indberettede mængder og data

Se vejledning omkring ændringer og tilføjelser til indberettede mængder og data

EU-krav til indberetning

Læs EU-Kommissionen og EUROSTATs lovdokumenter og vejledninger om krav til medlemsstaternes indberetning og rapportering

Statistik og Miljømål

Se EUs fastsatte miljømål