Spring til indhold
Registrering

Registrering slettet

Der er flere situationer, hvor systemet eller DPA vil slette - dvs. "inaktivere" - jeres registrering for producentansvar. Uden en registrering er det ikke lovligt at bringe de omfattede produkter i omsætning i Danmark. Alle former for misligholdelse af registreringspligten afrapporteres til Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed.

Sletning

Nyt oprettelsesgebyr

Vær opmærksom på, at genoprettelse efter en sletning eller inaktivering, som er begrundet i, at I har misligholdt jeres producentansvar, altid vil medføre et nyt registreringsgebyr. Vær også opmærksom på, at alle danske virksomheder modtager faktura og betalingspåmindelser via Digital Post på Virk.dk

Økonomi

Sletningsårsager

Systemet sletter en påbegyndt, men ufuldendt registrering, hvis:

  • Kontaktdata ikke er udfyldt.
  • Produktkategorier ikke er valgt.
  • Bekræftelse ikke er signeret.
  • En EU-baseret virksomhed ikke har udnævnt en dansk bemyndiget repræsentant(BR).
  • Ophørt i CVR

DPA sletter  hele jeres registrering ved:

  • Manglende årlig indberetning i alle valgte kategorier.
  • Manglende betaling af oprettelses- og årligt gebyr,
  • Anmodning fra virksomheden selv

DPA sletter produktkategorier ved:

  • Manglende årlig mængdeindberetning på kategorien – kategorien er blank efter 31. marts

Vær opmærksom på, at hvis et helt produktområde (fx. alle elektronikkategorier) bliver slettet, koster det et nyt oprettelsesgebyr på 500 DKK.

Hvad sker der, når jeres registrering bliver slettet?

En sletning foregår reelt ved, at jeres registrering teknisk set inaktiveres i producentansvarsregistret. Herefter vil virksomheden ikke længere være synlig i den offentlige del af registret, hvor alle omfattede og godkendte virksomheder, kan fremsøges af myndigheder, toldmyndigheder, kunder mv.

Virksomhedens adgang til registret, samt til registreringsbeviset vil også blive lukket. I forbindelse med sletningen bliver der angivet en sletningsårsag i systemet.

Inden alt dette sker, har vi udsendt både påmindelser og varslinger, uden at virksomheden har reageret. I to tilfælde vil registreringen ikke kunne genoprettes uden vores mellemkomst. Den ene er, hvis I undlader at foretage den årlige indberetning og den anden, hvis I undlader at betale det årlige gebyr. Da sletningen vedrører centrale dele af producentansvaret, vil I som virksomhed ikke kunne genaktivere eller oprette ny registrering på samme CVR nummer, uden at kontakte os i DPA.

Genaktivering af registrering

Ved sletningsårsager som skyldes at registreringen ikke blev færdiggjort i første omgang eller I selv har bedt om, at blive inaktiveret, vil systemet , når I igen vil oprette en registrering “finde” jeres CVR nr, og I kan færdiggøre/genoprette registreringen.

Genaktivering af kategori

Hvis en kategori er blevet slettet grundet manglende indberetning på kategorien, kan I, hvis I ønsker det, selv tilvælge kategorien igen.

Sletning grundet misligholdelse

 

Sådan gør I:

Hvis I har modtaget en systemnotifikation om at registeringen er slettet, er inaktiveringen allerede foretaget.

Som nævnt er jeres registrering gjort inaktiv, hvilket i realiteten betyder , at I ikke overholder producentansvarslovgivningen. I systemet bliver der samtidig med sletningen angivet en sletningsårsag.

Eventuelle udeståender i forhold til de to sletningsårsager, der vedrører indberetning og gebyrbetaling, skal derfor fuldføres inden en registrering igen kan godkendes.

I skal derfor først kontakte os med anmodning om genaktivering på tlf. 3915 5161 eller på info@producentansvar.dk

Misligholdelse af indberetning:

Trods den 3 måneder lange indberetningsperiode, og trods vores påmindelser, har I ikke foretaget den lovpligtige indberetning af de mængder, I har sendt ud på det danske marked, ej heller hvorledes I eventuelt har varetaget jeres tilbagetagnings- og miljøbehandlingspligt for udtjente produkter. I skal derfor anmode om adgang og indberette disse mængder, inden virksomheden kan få godkendt sin registrering igen.

Misligholdelse af betaling

Hvis I ikke har betalt det årlige gebyr, som er fremsendt på faktura til virksomhedens digitale postkasse, vil dette forhold ligeledes skulle bringes i orden. I kan få oplyst beløbet og/eller udsendelsesdato for faktura, når I kontakter DPA. Betal det udestående gebyr.

Når I har indberettet årlige mængder eller betalt udestående gebyr, skal I sende en mail til info@producentansvar.dk,
hvor I skriftligt anmoder om at få genaktiveret jeres registrering.

Husk at oplyse jeres CVR nummer.

 

I forbindelse med, at vi genaktiverer jeres registrering, bliver I samtidig opkrævet et nyt oprettelsesgebyr, som I skal betale inden 14 dage.

Registreringsgebyret er på 1000 kr for én produktgruppe, og 500 kr per følgende produktgrupper.
Dvs. at hvis du er inaktiveret for både elektronik og batterier,  fremsender vi en faktura på 1500 kr.

Når betalingen er modtaget og bekræftelsen er underskrevet digitalt af jer, er jeres virksomhed igen registreret og godkendt for at overholde producentansvarslovgivningen.

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Se registrerede producenter

Se registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Producentordninger

Se information om Kollektive- og Individuelle ordninger samt Bemyndiget repræsentant

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af elektronik

Revisorer og revisorerklæring

Se mere om revisorer og revisorerklæring

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning

Se lovgrundlaget for alle producentansvar herunder minimumskrav

Undtagelser

Se hvilke typer af elektrisk udstyr, der undtaget i lovgivningen

Mærkning af produkter

Se mere om mærkningskrav på elektronik

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres