Spring til indhold
Produkter og ansvar

Organiser jeres producentansvar

Uanset om jeres virksomhed selv fremstiller eller importerer produkter med producentansvar, kan I vælge at overdrage dele af ansvaret til en såkaldt kollektiv ordning, eller I kan varetage opgaven selv. Hvis I er fra et andet EU land, og sælger direkte til slutbrugere i Danmark, skal I udnævne en bemyndiget repræsentant (BR) med et dansk CVR nummer. Se, hvordan producentansvaret kan organiseres; kollektivt eller individuelt, opgaverne og de ordninger, der findes i Danmark.

Hvilken ordning passer til jeres virksomhed?

Når I som virksomhed skal afklare, hvilken organiseringsform I skal vælge for at varetage producentansvaret mest hensigtsmæssigt, er der nogle forhold, I skal være specielt opmærksomme på, da det kan have økonomisk og praktisk betydning for jer:

 1. Slutbruger-segmentet: Er jeres produkter fremstillet eller importeret til husholdningslignende brug eller erhvervsmæssig brug?
 2. Omsætningsmængden: Hvor stor er den mængde (kg) I afsætter i Danmark om året?
 3. Handelsform: Er I etableret i Danmark eller driver I internethandel til slutbrugere uden etablering i modtagerlandet?

Kollektiv eller individuel registrering

En kollektiv ordning er en privat, kommerciel virksomhed, der mod betaling tilbyder den enkelte omfattede virksomhed at udføre nogle af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret. Det er dog stadig den producentansvarlige virksomhed, der selv har det overordnede ansvar. Som producent eller importør kan I også vælge at varetage opgaverne under producentansvaret selv, herunder foretage registreringen og den årlige indberetning. Producenter og importører uden for en kollektiv producentordning bliver benævnt “individuelle”.

Uanset om I er medlem af en kollektiv ordning, er der forhold, som I skal klare selv:

Bærbare batterier og Skattestyrelsen

Godkendelse af indberetning

Mobil navigation

Miljømærkning

Det skal I selv have styr på

Som virksomhed skal I være opmærksomme på, at der er krav i forbindelse med producentansvaret, som I altid varetager selv, uanset om I er medlem af en kollektiv ordning. Husk at mærke produkterne med et piktogram af en overkrydset skraldespand.

Se, hvordan I mærker produkterne

Kollektive ordninger

Kollektive ordninger er virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på virksomhedstyper (kunder), produkter og afregningsmodeller.

En kollektiv ordning vil typisk tilbyde at varetage følgende praktiske opgaver helt eller delvist:

 • Registrering og indberetning
  Oprettelse af lovpligtig registrering i DPA's producentregister. I skal dog selv digitalt underskrive en bekræftelse på registreringen. I indberetter selv til den kollektive ordning, som overfører data til DPA.

  Se mere om Registrering
 • Miljøbehandling
  Den kollektive ordning afhenter jeres andel af elektronikaffald og batterier, når det er udtjent, enten hos jer selv eller på de kommunale genbrugspladser. Herefter sikrer de, at jeres produkter afsættes til godkendt miljøbehandling i ressource-og genvindingsindustrien.

  Se mere om Indberetning
 • Økonomisk sikkerhed
  Stiller i udgangspunktet økonomisk sikkerhed for fremtidige udgifter til transport og håndtering af elektronikaffald og udtjente batterier på kommunale indsamlingssteder.

  Se mere om sikkerhedsstillelse

Bemyndiget repræsentant

Kravet om Bemyndiget Repræsentant (BR) blev indført med revideringen af WEEE-direktivet i 2012. Bestemmelsen er implementeret i 2014, som et krav for elektronikproducenter i EU-lande, der sælger direkte til slut-brugere i Danmark. Modsat en kollektiv ordning, får en BR det fulde juridiske ansvar på vegne af den europæiske producent.

Udnaevnelse af BR

 

Hvis I som virksomhed i EU ikke er etableret i Danmark, men via fjernsalg fx nethandel, sælger direkte til slutbrugere i Danmark, skal I varetage jeres producentansvar gennem en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark. Hvis I som virksomhed har en bemyndiget repræsentant, kan I lade denne varetage virksomhedens interesser i forhold til evt. valg af kollektive ordninger eller valg af individuelle løsninger.

En BR er en juridisk enhed etableret i Danmark, med et dansk CVR nr. som af en eller flere udenlandske virksomheder i EU, er udnævnt til at varetage deres producentansvar i Danmark

Virksomheder fra et EU-land, uden etablering i Danmark, som via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal udnævne en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark til at varetage deres producentansvar for alt elektrisk udstyr, afsat på det danske marked.

Ordningen er etableret som en undtagelse fra hovedreglen om, at det er 1. omsætningsled, som producent eller importør i Danmark, der har registrerings- og indberetningspligten under producentansvaret.

Den bemyndigede repræsentant bliver juridisk ansvarlig for både indberetning og øvrige forpligtelser under den nationale producentansvarslovgivning.

Hvordan?

I praksis sker udnævnelsen ved, at den pågældende europæiske virksomhed via et mail-modul i DPAs producentregister udnævner den bemyndigede repræsentant i Danmark. Det indbyrdes tilhørs- og ansvarsforhold etableres teknisk og formelt set, når den bemyndigede repræsentant bekræfter at varetage producentansvaret for den europæiske virksomhed i Danmark. Den officielle registrering oprettes herefter med den bemyndigede repræsentants danske CVR nummer.

Virksomheder uden for EU, uden etablering i Danmark, som via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal registrere sig direkte i DPAs register.

 

Forskel på bemyndiget repræsentant og kollektiv ordning

Hvor bemyndiget repræsentant bærer det juridiske ansvar over for myndigheden på vegne af producenten, er en kollektiv ordning en virksomhed, som tilbyder producenter at udføre en række praktiske opgaver, herunder indsamling og genvinding for derved at skabe stordriftsfordele.

Kollektive ordninger kan dog tilbyde denne registreringsmulighed gennem funktion i producentansvarsregistret.

Tilknyt kollektiv ordning

Når I har undersøgt, hvilken en kollektiv ordning, I vil samarbejde med skal I oprette jeres forbindelse i producentansvarsregistret. Det gør I på denne måde:

 1. Log ind på producentansvarsregistret fra forsiden af www.producentansvar.dk
 2. Vælg menupunkt: “Kategorivalg og indberetning” og ”Kollektive Ordninger”
 3. Ud fra hver kategori vælges den pågældende kollektive ordning i drop-down listen. Tryk Gem

Den kollektive ordning modtager nu en anmodning, som de kan acceptere. Hvis den kollektive ordning accepterer anmodningen er den officielle tilknytning til den kollektive ordning etableret, og kan fremsøges i den offentlige del af registret.

Opret ny kollektiv ordning

Enhver kan i princippet oprette en kollektiv ordning. Udover at følge bekendtgørelsens krav til producentordninger, skal en kollektiv ordning være registreret hos DPA med angivelse af navn, CVR-/VAT nummer, kontaktoplysninger og en hjemmesideadresse.

Individuelle ordninger

 

Der er forskel på, om I som virksomhed sælger produkter fremstillet til erhvervsmæssig brug eller om det er produkter til brug i husholdningen, der afsættes på det danske marked.

Producenten kan ofte med fordel vælge at løse opgaverne under producentansvaret individuelt, da disse produkter ikke er omfattet af tildeling/afhentning af elektronikaffald fra kommunale genbrugspladser

Individuelt producentansvar indebærer navnlig, at virksomheden selv skal:

 • Registrere sig i det nationale producentansvarsregister her på siden.
 • Foretage den årlige mængdeindberetning direkte til DPA i perioden 1. januar til 31. marts.
 • Modtage udtjente produkter, såfremt kunden ønsker at aflevere det hos sælger.
 • Deri ligger tilbagetagningspligten, som gælder for alle omfattet af producentansvar.

Udover ovenstående skal producenter og importører af produkter, som anvendes i husholdninger, betale en sikkerhedsstillelse for den tilbagetagning, som de kollektive ordninger foretager på deres medlemmers vegne.

Derudover

Bemærk, at individuelle ordninger selv skal indgå aftale med miljøbehandlingsanlæg, såfremt udtjent udstyr bliver returneret til virksomheden.

Langt de fleste producenter/importører, som varetager deres producentansvar individuelt sælger udstyr fremstillet til erhvervsmæssig brug.

Ansvarsoverdragede mængder betyder, at producenter alene med slutbrugere i erhverv har mulighed for at overdrage sit ansvar for tilbagetagning og miljøbehandling af det udtjente udstyr til sine kunder. Producenterne kan ikke overdrage selve producentansvaret.

Både kollektiv og individuel producentordning

En producent kan også vælge at have samarbejde med en kollektiv ordning og samtidig at have sin egen individuelle ordning alt efter, hvilke slutbrugere udstyret er rettet mod (hhv. husholdning og erhverv).

Det er også muligt at være medlem af flere kollektive ordninger samtidig – fordelt på de forskellige kategorier elektronik, batterier og akkumulatorer og biler. Dog ikke for samme kategori/slutbruger.

Registreringer pr. 2022
Antal registreringer i alt2444
-i kollektive ordninger1156
-individuelle ordninger1288

Genveje

Registrering

Se hvordan, man registrerer sig

Kollektive producentordninger

Se liste med kontaktoplysninger på alle kollektive ordninger i Danmark

Kriterier for skift mellem producentordninger

Læs om kriterier for ændring af organisationsforhold

Registrering af en kollektiv ordning

Læs om registrering af kollektiv ordning

Ansvarsfordeling mellem DPA, producenterne og kollektive ordninger

Læs om ansvarsfordelingen mellem producentansvarsregistret DPA, producenterne og de kollektive ordninger

Tildeling

Se mere om tilbagetagning fra kommunale genbrugspladser