Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)

Markedsført elektronik og indsamlet elektronikaffald

Her vises forholdet mellem, mængder der sættes på markedet i forhold til mængder, der samles ind. Det er hensigten, at afstanden mellem kurverne gradvist skal blive mindre, da det vil betyde, at producenter, deres kollektive ordninger og nationalstaten varetager deres tilbagetagningspligt af det udtjente elektronik, samt dermed sikre miljøbehandling af materiale ressourcerne til nye produkter.

Udviklingen i totale markedsførte og indsamlede mængder

Kurverne bør mødes

Kurverne viser udviklingen af de totale markedsførte mængder af elektronik og indsamlede mængder elektronikaffald over en 10-årig periode dækkende produkter fra både husholdninger og erhverv. Der ses et fald i de indsamlede WEEE-mængder fra 2011 til 2017, hvorefter mængden der indsamles synes at stige igen. Det ses samtidig, at den mængder der afsættes på det danske marked  i perioden stiger tilsvarende eller ovenikøbet mere. Mængderne i området mellem de 2 kurver vises i tabellerne nedenfor.

Forskel i markedsførte og indsamlede mængder fra husholdninger (ton)

20132014201520162017201820192020202120222023
Markedsført113419.407116814.86122759.223124161.374135709.363137754.733158797.549176430.175172621.345160628.384142596.936
Indsamlet70328.83968847.88367362.40168322.34466967.99268170.34670932.58677832.21475247.27569151.29771362.624999999
REST ton43090.56847966.97755396.82255839.0368741.37169584.38787864.96398597.96197374.0791477.08771234.311
REST %37.9922353147241.06239308937245.12640325199844.97294786702450.65337385748450.51324588607855.33143524778255.88497602521856.40905532279456.94951584646549.955008149685

Indsamlingsprocenten

Rest og restprocenten er udtryk for den andel af elektronik, som skulle samles ind, hvis indsamlingsprocenten skulle være 100% i det enkelte år. Jo større restprocenten er, des mindre bliver indsamlingsprocenten, som udgør et af de fastsatte miljømålepunkter. Det fremgår, at restprocenten blev øget fra 28% til knap 49% i perioden fra 2011 til 2017, for derefter at blive gradvist forbedret til 55,2 i 2020. Der mangler dog stadig en del for at nå det gældende miljømål om en indsamlingsprocent på 65%

Miljømål

EU-Kommissionen har fastsat et miljømål for medlemslandene på 45% indsamlet WEEE i 2016, stigende til minimum 65% indsamlet WEEE i 2019.

Forskel i markedsført og indsamlet fra erhverv (ton)

20132014201520162017201820192020202120222023
Markedsført24904.21635720.69929634.32634905.04539024.4640141.56345611.38153532.7579428.08698307.7165575.358
Indsamlet1226.4911823.0494091.0262210.7122333.033006.5642082.1611020.091471.0711262.1461079.04
REST ton23677.72533897.6525543.332694.33336691.4337134.99943529.2252512.6677957.01597045.56464496.318
REST %95.07516719257594.89637926738286.19497538091593.66649720692294.02162131135292.51009732730195.43499680485498.09445619737598.14792087524398.71612714811598.354503836639

Vedr. indsamling af elektronik fremstillet til erhvervsmæssig brug, se herunder

Datakvalitet

Af tabellen “Indsamlet elektronikaffald pr. kategori og slutbruger” i statistikken fremgår det, at der er indsamlet forholdsvis få mængder elskrot fra erhverv, når antallet af producenter, der markedsfører erhvervsudstyr, sammenlignes med de mængder, der indsamles fra husholdninger. Nogle mulige forklaringer på disse begrænsede mængder kan være:

1) En del erhvervsvirksomheder importerer elektrisk udstyr til eget brug. Disse virksomheder er ikke omfattet af producentansvaret for så vidt angår registrering og indberetning hos DPA. De mængder, som importeres til eget brug vil derfor ikke indgå i statistikken, for de markedsførte mængder. Virksomheder som importeres erhvervselektronik til eget brug, er dog stadig omfattet af kravet om miljøbehandling af udtjent elektronik, hvorfor producenten eller den miljøgodkendte genvindingsvirksomhed forudsættes at foretage denne indberetning ((Se punkt 2)

2) Virksomheder som skal af med udtjent elektrisk udstyr har en ret, men ikke pligt til at aflevere det udtjente elektronik til producenter af det pågældende udstyr. Omvendt har producenten en pligt, men ikke ret til at modtage sine udtjente produkter, samt sørge for miljøbehandling af disse. Såfremt erhvervs elektronik, når det er udtjent,  ikke afleveres til producenten eller på en kollektiv ordnings regional plads, men i stedet til en genvindingsvirksomhed, vil disse mængder ikke indgå i DPAs statistik over indsamlede mængder. Disse mængder forudsættes i stedet at blive indberettet til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i seneste kalenderår.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem, mængden af elektronik, som kommer ud på markedet i forhold til mængden, der indsamles som affald.

Behandlede mængder elektronik og effektivitetsprocent

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.