Spring til indhold
Emballage

Hvad er emballageprodukter?

Emballage er alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, er også emballage.

Emballagematerialer og kategorier

Kategoriseringen af emballager er baseret på det materiale, som emballagen er udformet af. Derefter vil form, brug og anvendelse have betydning for hele eller dele af regelsættet. I det hele taget har produktudformning, design og brug stor betydning i dette regelsæt.

Emballage er udformet af følgende materialer, og det er denne kategorisering, som I skal anvende ved registrering og mængdeindberetning.

Se EU’s forordning 2019/665 om rapportering af emballager 

Visse lande har også krav om mærkning til identifikation af emballagematerialerne.

Se standardmærkning for emballage

 

Emballagematerialer

Emballage

Plast

Emballage

Træ

Emballage

Jernholdigt metal (Ferrous)

Emballage

Aluminium (Non-ferrous)

Glasemballage

Emballage

Glas

Papemballage

Emballage

Pap

Emballage

Papir

Emballage

Mad- og drikkekartoner

Emballage

Ekspanderet Polystyren (EPS)

Forventes omfattet af producentansvar 1. januar 2025.

Emballage bliver også kategoriseret i forhold til anvendelsen. Emballagen opdeles i grupperne primær, sekundær og tertiær. Hertil kommer en særlig emballage, som benævnes serviceemballage.

 

Emballagetyper

Emballage

Primær

Primæremballage også kaldet salgsemballage er tættest på produktet og udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en medfølgende enhed over for slutbrugeren. Primæremballage udgør aktiv del af produktets fremtoning.

Emballage

Sekundær

Sekundær emballage kaldes også multipak eller detailpakning som viser varen frem sammen med identiske eller lignende varer på salgsstedet, og udgør en samling af et vist antal salgsenheder. Den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber.

Emballage

Tertiær

Tertiær emballage er også benævnt transportemballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport undgås.

Emballage

Serviceemballage

Såkaldte "serviceemballager", er i udgangspunktet er tom emballage, der bliver påfyldt et produkt i salgsøjeblikket.

Emballagebegreber

Producentansvaret for emballage rummer en række særlige begreber, som er gode for dig som virksomhed at forstå. Her får du definitioner på begreberne fra a – z.

Begrebsdefinitioner

Emballage, der – når det er blevet til affald – forventes at blive udsorteret i materiale fraktioner med henblik på genanvendelse og genudnyttelse.

”Samlet emballage” er et begreb, der anvendes i forbindelse med bagatelgrænsen for emballage. Den særlige mulighed opstår, hvis I markedsfører mindre end 8 ton emballage om året. Derved kommer I under den fastlagte bagatelgrænse. Ved at registrere eller indberette jeres emballagemængder som ”Samlet emballage”, behøver I ikke at fordele mængden ud på enkelte materialekategorier.

Emballage, hvis materiale tilstand gør, at det ikke kan genanvendes (fx emballage til fødevarer og kompositmaterialer), men som heller ikke farlig. Emballage i restaffald vil normalt forbrændes i et kraftvarmeanlæg og dermed nyttiggjort.

Kategoriseringen af emballager fastsættes i lovgivningen og benyttes i forbindelse med registrerings- og indberetningspligten. Formålet med kategoriseringen er, at opnå så ensartede data på tværs af EU-medlemsstater som muligt. Emballage opdeles efter deres materialetype, slutbrugere og efter hvordan emballagen skal håndteres, når den er blevet til affald. Materialekategorier af emballage skal fordeles på tre emballageaffaldstyper i producentansvarsregistret. Se Almindelig emballage, Farlig emballage og Emballage i restaffald.

Emballage skal indberettes under disse materialer:

• Aluminium
• Glas
• Jernholdigt metal
• Mad- og drikkevarekartoner*
• Pap
• Papir
• Plast
• Træ

*) Mad- og drikkekartoner skal altid registreres og indberettes, uanset materiale

Ekspanderet polystyren (EPS) forventes omfattet fra 1. januar 2025.

Andre emballagematerialer end ovenstående er ikke omfattet i den danske lovgivning

Emballage, hvis materiale er blevet kontamineret af produktet, det har indeholdt. Emballagehåndteringen skal derfor ske efter retningslinjerne for farligt affald og farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.

Også kaldet budgetmængder. Alle mængder indberettes i hele kg.

Når I som virksomhed registrerer jer første gang, skal I oplyse de mængder emballage, som I forventer at tilgængeliggøre på det danske marked i det indeværende år. I DPA bruger vi de forventede markedsførte mængder til at beregne, hvor stor en mængde emballageaffald den enkelte virksomhed får ansvaret for at håndtere enten i praksis via tildeling eller finansielt via et håndteringsgebyr.

De forventede mængder vil ikke blive anvendt til at beregne det årlige gebyr.

Genbrugsemballage er emballage, som er designet til at blive genpåfyldt eller genbrugt til samme formål, som det oprindeligt blev udtænkt til. Producenter af genbrugsemballage forventes at skulle registrere sig i producentansvarsregistret fra 31. december 2024.

Der skelnes altså mellem om emballagen er designet til at blive brugt én eller flere gange.  Det er især valg af materiale og produktudformningen, der afgør om en emballage kan bruges flere gange. Det er således i høj grad den ansvarlige for emballageudformning- og valg, der kan påvirke emballagens indvirken på miljøet.

Derfor vil det oftest være den virksomhed, der kan påvirke valg af emballage, der har producentansvaret, altså i udgangspunktet varemærkehaveren og ejeren af det produkt, som skal påfyldes emballagen.

Virksomheder kan blive tildelt et håndteringsgebyr, hvis deres markedsandel af de totale tilgængeliggjorte emballagemængder i Danmark ikke er stor nok til at modtage en geografisk tildeling af tilsvarende mængde emballageaffald som følge af tilbagetagningspligten. Håndteringsgebyret dækker udgifterne til håndtering af den mængde emballage, som virksomheden har afsat på det danske marked.

Håndteringsgebyret er ikke at forveksle med det årlige lovfastsatte gebyr for markedsførte mængder, som alle virksomheder med producentansvar skal betale.

En særligt reguleret emballagetype, som også er af engangsplast og derfor er reguleret af både engangsplast- og emballagedirektivet.

Der skelnes i emballagedirektivet mellem letvægt med følgende værdier:

»Letvægtsplastbæreposer«: plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron

»Meget lette plastbæreposer«: plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron, der er nødvendige af hygiejnehensyn, eller som anvendes som primæremballage til fødevarer i løs vægt, når dette bidrager til at forebygge fødevarespild.

I emballagedirektivet betyder reguleringen, at EU-lande skal fastsætte varige mål for reduktion af forbrug, herunder et max. forbrug på 40 poser per person per år senest 2025. Incitamenter til dette kan ske både ved mål- og prisfastsættelse,  herunder efterlevelse at kravet om, at letvægtsposer ikke må udleveres gratis fra og med december 2018.

bekendtgørelse om visse krav til emballager er grænseværdien for let-vægtsposer og andre poser dog en vægtykkelse >30 mikrometer.

Emballage, der sammen med et produkt udgør en vare, som sælges samlet på et salgssted til enten forbrugere eller virksomheder. Det er den emballage, der er tættest på produktet.

Fødevareemballager med følgende definition: En genstand, der er udformet og bestemt til anvendelse som emballage til uforarbejdede produkter fra primærproduktion, som defineret i forordning (EF) 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Betegnelsen producent bruges om alle typer virksomheder, der er omfattet af producentansvar. Definitionen på en producent kan variere mellem produktområderne. For emballage gælder, at virksomheden skal leve op til en række kriterier, som er defineret i bekendtgørelse om producentansvar for emballage. Virksomheden (fabrikant, importør eller distributør) skal:

  • Være etableret i Danmark og første gang tilgængeliggøre transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage eller serviceemballage på det danske marked
  • Være etableret i Danmark og første gang tilgængeliggøre påfyldt emballage eller emballage på det danske marked, eller
  • Være etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et ikke-EU/EØS land og via fjernsalg første gang tilgængeliggøre transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage, serviceemballage eller påfyldt emballage direkte til slutbrugere (Erhverv eller Husholdning) på det danske marked.

Også kaldet detailemballage: Emballage, der udgør en samling af varer på et salgssted, uanset om den sælges som sådan til en forbruger eller kun bruges til fx at fylde hylderne på et salgssted. Emballagen skal kunne fjernes fra varen, uden at dette ændrer produktets egenskaber.

Emballage, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på stedet for salget til slutbrugeren. Serviceemballage dækker også drikkevarebeholdere og drikkebægre af engangsplast, som sælges tomme, og som ikke er udformet eller beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet.

Emballage, der gør håndtering og transport af et antal varer eller multipak-emballager lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås.

Tom engangs serviceemballage

I forlængelse af ovenstående findes en række øvrige begreber og definitioner, som i kombination kan være med til at bestemme hvilke krav, I som virksomhed, kan være underlagt i forhold til producentansvaret for emballage

Eksempelvis definerer emballagedirektivet “serviceemballage” således:

  • Serviceemballage – ”Artikler der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, og éngangsartikler, der sælges påfyldt, eller som er udformet og beregnet på at blive påfyldt på salgsstedet, betragtes som emballage, forudsat at de opfylder en emballagefunktion”.

I forlængelse af beskrivelsen af serviceemballagen kan der derfor generelt være behov for også at skelne mellem ”tom” og ”fyldt” emballage.

Genveje

Om registrering

Allerede omfattede virksomheder kan registrere sig fra 1. april 2024. Virksomheder med genbrugsemballage dog først fra 31. december 2024.

Emballage mærkning

Se hvilke mærkningskrav og koder der findes for emballageporodukter

Emballage – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for emballage

Engangsplast

Se emballage som også er engangsplast

Emballageprodukter

Se bestemmelser og karakteristika for forskellige emballager

Emballagetesten

Tag testen og se om dine emballager er omfattet

Find jeres emballagekategori

Er I omfattede, så find jeres kategori