Spring til indhold
Produkter og ansvar
Engangsplast

Engangsplast

De 10 hyppigst fundne plastprodukter på europæiske strande og i havet udgør, sammen med fiskeredskaber, 70 % af alt havaffald. EU har med "Engangsplast-direktivet" introduceret en række nye lovgivningstiltag og miljømål. Der er indtil videre udstedt to danske bekendtgørelser omhandlende markedsforbud og mærkningsregler for visse produkter af engangsplast, samt oprydningsansvar for tobaksfiltre og fiskeredskaber.

Tobaksfiltre

Tobaksfiltre

Læs om producent- og oprydningsansvar for filtre af engangsplast til tobaksprodukter.

Fiskeredskaber

Fiskeredskaber

Læs om producent- og oprydningsansvar for fiskeredskaber

Hvilke produkter er omfattet?

Engangsplast-direktivet, som også er benævnt SUP-direktivet (Single-Use-Plastics), har til formål at reducere forbrug af engangsprodukter af plast, såvel som mængden af plastaffald henkastet i vores omgivelser.

Nogle produkter forbydes helt, mens andre bliver pålagt producentansvar og krav om mærkning af produkterne med et standardiseret piktogram. Henkastet affald og oprydningsansvar er nye, men centrale begreber i forbindelse med producentansvaret.

Se hvilke produkter, der er underlagt de forskellige krav.

Markedsrestriktion/Substitution/ForbudMærkningskravProducentansvar
Indtil der findes erstatningsmuligheder ønskes en kraftig reduktion af forbruget med henblik på at kunne give et salgsforbud.Oplysning til borgere om hensigtsmæssige og uønskede bortskaffelsesmuligheder og tilstedeværelsen af plast i produktet og de miljømæssige konsekvenser ved henkastning.Omkostningerne til oprydning/renholdning/indsamling. Dataindsamling/monitorering af mængder, oplysningstiltag.
I KRAFT 3. juli 2021I KRAFT 3. juli 2021I KRAFT senest 31. december 2024
PRODUKTTYPEPRODUKTTYPEPRODUKTTYPE
Bestik (også spisepinde)TobaksfiltreTobaksfiltre (Oprydningsansvar)
TallerkenerVådservietterVådservietter (Ej finansiering oprydning)
SugerørHygiejnebindBalloner (Ej finansiering oprydning)
VatpindeDrikkebægre+ kapsler og lågDrikkebægre + kapsler og låg (også Emballage)
RørepindeLetvægtsbæreposer (også Emballage)
Balloner og Pinde til ballonerBeholdere til mad og drikke (også Emballage)
Mad og drikkebeholdere af skum- eller termoplast (EPS)Plastflasker (også Emballage)
Produkter af oxonedbrydelig plast (mikroplast)Fiskeredskaber af plast (Oprydningsansvar)
Engangsplast-direktivet benytter flere forskellige reguleringsmekanismer, som alle har til hensigt at begrænse forbrug og derved mængden af henkastet plastaffald – indenfor 10 navngivne produktgrupper, som indeholder eller er fremstillet af plastmaterialer.

Substitution, mærkning og oprydning.

For at sikre en effektiv implementering, gør regelsættet brug af både handelsforbud ved anvendelse substitutionsprincippet, udvidet producentansvar, afgifter og mærkningskrav for en række plastprodukter, hvis design og anvendelsesformål er baseret på kun at skulle bruges én eller få gange.

Erhvervsdrivende må ikke markedsføre produkter af oxonedbrydeligt plast fra og med juli 2021.

Når nogle produkter allerede er ramt af markedsforbud, skyldes det, at substitution,  dvs. ønsket om at erstatte en given vare, forbrug eller produktion med et andet og bedre alternativ vurderes, at være mulig. De produkter som endnu ikke kan substitueres med bedre alternativer, er underlagt markedsrestriktion i form af målkrav om forbrugsreduktion. Formålet er at fremme innovation og produktudvikling af bedre alternativer.

I modsætning til den øvrige producentansvarsregulering har I, som producenter eller importører, ikke tilbagetagningsansvar for de udtjente produkter. I stedet opstår et såkaldt mærknings, finansielt -oplysnings- og oprydningsansvar for henkastede engangsprodukter af plast.

Producentansvaret for tobaksfiltre er det første produktområde af engangsplast, som implementeres i Danmark. Det trådte i kraft januar 2023.

Hvad er engangsplastprodukter?

Definitionen på de omfattede engangsplastprodukter, er produkter fremstillet af bio- og oxonedbrydelig plast (plast med tilsætningsstof som nedbryder plasten til mikroplast når det henkastes i naturen) og fiskeredskaber, der indeholder plast. Engangsplastprodukter er helt eller delvist fremstillet af plast, og er typisk beregnet til at blive anvendt en enkelt gang eller i en kort periode, inden de bortskaffes. En del af de omfattede produkter er desuden omfattet af Emballage-direktivet, som skal træde i kraft i Danmark senest 31.december 2024.

Produkter af engangsplast, som også er emballage

I de tilfælde hvor et produkt både er engangsplast (omfattet af SUP-direktivet) og er emballage (jf. definitionen i artikel 3.1 i emballagedirektivet), skal kravene i begge direktiver opfyldes. Såfremt kravene i de to direktiver konflikter, har engangsplastdirektivet fortrinsret.

Se mere om engangsplastprodukter

Engangsplast

Oprydningsansvar

Oprydning og renhold er nye, men helt centrale begreber i producentansvarsreglerne for produkter af engangsplast. *Henkastet = Smidt/kastet væk efter brug: Ukontrolleret i natur, på gader og stræder eller via offentligt tilgængelige skraldespande- eller indsamlingssystemer.

Se mere om tobaksfiltre

Kampagner i Danmark

Både staten, regionerne og kommunerne har i flere år gjort en indsats mod henkastet affald i naturen. Nedenfor er regionernes opsamling af fakta:

 • Hvert år opsamles cirka 700 tons affald langs de danske statsveje
 • Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på at opsamle affald langs statsveje og på rastepladser
 • Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt
 • Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer
 • Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen
 • Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten
 • Hele 30 % svarer, at de har efterladt genstande i naturen eller i byrummet inden for de sidste tre måneder, uden dog at anse det for at smide affald. Det svarer til hver 3. dansker eller knap 1,8 millioner mennesker.

Kilde: Vejdirektoratat – Tak for ingenting

Begreber værd at kende:

Renhold

I Danmark er det primært kommuner, Vejdirektoratet og Naturstyrelsen, som foretager renhold, dvs. opsamling, -rydning og -fejning af henkastet affald, samt indsamling fra offentlige skraldespande.

Der er store variationer i, hvor meget og hvor ofte, der foretages renhold. Langt størsteparten af renholdningsopgaven udføres på konkrete hotspots med mange besøgende. Dette kan være gågader, torve, velbesøgte parker, rastepladser og ramper på motorveje, samt strande og enkelte naturområder.

Oprydningsansvar

En stor del af det affald, der indsamles i de offentlige skraldespande, eller som er henkastet på offentlige arealer, består af såkaldt engangsplast.

Engangsplast-direktivet (Single-Use-Plastics Directive eller blot SUP) pålægger virksomheder, som fremstiller eller indfører produkter af engangsplast, et såkaldt producentansvar. Producentansvaret gælder for ovenstående produkttyper og indbefatter et finansielt oprydningsansvar.

Det betyder, at I som markedsfører denne type produkter, skal finansiere en andel af de offentlige renholdningsomkostninger til henholdsvis indsamling, oprydning og bortskaffelse.

Jeres finansiering baseres på  mængden af markedsførte produkter, og beregnes som en forholdsmæssig andel af den samlede renholdningsopgave.

Ja, følgende produkter er allerede underlagt forbud mod salg, da der på nuværende tidspunkt findes substitutionsmuligheder:

 • Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)
 • Tallerkener
 • Sugerør og vatpinde (bortset fra dem, der anvendes med aktivt, implantabelt medicinsk udstyr eller andet medicinsk udstyr)
 • Rørepinde til drikkevarer
 • Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner og deres mekanismer, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, hvorunder der ikke distribueres til forbrugere
 • Fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren (EPS) også kaldet skumplast eller termoplast er kasser, med eller uden låg til fødevarer til umiddelbar fortæring uden yderligere tilberedning, som typisk fortæres fra beholderen eller er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning
 • Produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast
 • Drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren (EPS) også kaldet skumplast eller termoplast , herunder kapsler og låg til disse.
 • Drikkebægre af ekspanderet polystyren (EPS) også kaldet skumplast eller termoplast , herunder kapsler og låg til disse.

De produkter som endnu ikke kan substitueres med bedre alternativer, er underlagt markedsrestriktioner i form af målkrav om forbrugsreduktion. Formålet er at fremme innovation og produktudvikling af bedre alternativer.

Der er i EU-regi udarbejdet en række standard piktogrammer på alle sprog , som visse produktgrupper skal mærkes med for at kunne sælges lovligt.

For engangsplast viser mærkerne en død (hav-)skildpadde sammen med det pågældende produkt, og ordlyden: “Plastik i (produktet)”. Signalet er, at plasten, herunder mikroplasten er skadelig for både natur og miljø.

Læs om producentansvar og produktmærkning

Registrering

Virksomheder som markedsfører filtre til brug for eller tilknyttet tobaksprodukter skal være registreret i et nationalt producentansvarsregister. I Danmark findes dette register hos os i DPA.  For eksisterende producenter og importører skal registreringen være foretaget senest 1. juni 2023.

Indberetning og betaling

Hvert kvartal indberetter de registrerede virksomheder antallet af solgte filtre. Der indberettes i (stk.) og i forbindelse hermed betales et lovfastsat gebyr pr. filter (markedsført i perioden] til finansiering af oprydningsansvaret. Selve indberetningen skal foretages hos MST via virk.dk. Se gebyrsatsen i den seneste bekendtgørelse.

Finansielt oprydningsansvar

I modsætning til eksisterende producentansvarsområder, hvor de omfattede virksomheder har ansvar for at tage sine udtjente produkter tilbage med henblik på miljøbehandling til nye produkter, har producenter af engangsplast et såkaldt oprydningsansvar. (Se ovenfor)

I SUP-direktivet art. 8. afgrænses oprydningsopgaven således:

• ”[…] omkostningerne ved indsamling af affald fra disse produkter, der er blevet kasseret i offentlige indsamlingssystemer, herunder infrastrukturen og driften heraf, og den efterfølgende transport og behandling af nævnte affald.”
• ”Omkostningerne kan omfatte oprettelse af en specifik infrastruktur for indsamling af affald fra disse produkter såsom passende affaldsbeholdere på steder, hvor der typisk smides affald.”
• ”Omkostningerne ved oprydning af henkastet affald begrænses til aktiviteter iværksat af de offentlige myndigheder eller på deres vegne.”

Det har I, som virksomhed, når I “tilgængeliggør eller bringer et produkt i omsætning første gang” i Danmark.

Dansk CVR nr.

Det er kun producenter eller importører, som kan anses for at være første omsætningsled i en nationalstat.  I Danmark ved et krav om at virksomheden har et dansk CVR. nummer. Dog vil fx. distancesalg fra en udenlandsk virksomhed direkte til slutbrugere i Danmark også udløse et producentansvar, som omfatter at udnævne en såkaldt bemyndiget repræsentant med dansk CVR nr. Denne skal registreres på lige fod med producenten i det danske producentansvarsregister.

Producentansvaret følger produktet

Når en producent eller en importør i Danmark leverer et produkt til en distributør eller en slutbruger for første gang, anses produktet for at være bragt i omsætning. Der behøver ikke ske en fysisk levering af et produkt for, at det kan anses at være bragt i omsætning. Også ved indgåelse af aftale om leverance af et i Danmark fremstillet eller indført produkt, vil producentansvaret og registreringspligten træde i kraft.

 

Tjek

Hvis I er omfattet af producentansvar i Danmark

Hvis I som producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar, skal I foretage en registrering i producentansvarsregistret (PAR), som administreres af os i DPA.

Læs om registreringen

Hvem skal foretage registreringen?

Indtil videre gælder registreringspligten kun for jer, som fremstiller eller importerer filtre til brug for tobaksprodukter. Hvem der skal registrere sig, er illustreret herunder.

Det kommer an på jeres salgsform og hvorvidt I er etableret i Danmark eller ej. Hvis I har et dansk CVR nr. er det den danske enhed, der skal foretage registreringen. Er I etableret i et andet EU-land, og sælger jeres produkter fx. gennem internethandel, skal I udnævne en såkaldt bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark.

Ovenstående kan varetages af producenten selv (individuelt ansvar) eller producenten kan indgå aftale med en producentordning. Under visse forudsætninger kan virksomheder, som ikke er etableret i Danmark udnævne en bemyndiget repræsentant med dansk CVR nummer til at varetage det juridiske ansvar for produkter afsat direkte til danske slutbrugere, fx. ved internethandel.

 • Mærkning
  Omfattede produkter skal mærkes med EU-standardiserede piktogrammer.

  Læs mere om mærkning af produkter af engangsplast
 • Registrering
  I skal foretage registrering i det nationale register her i DPA. I må ikke afsætte de pågældende produkter i Danmark uden at have en godkendt registrering i det nationale register.

  Læs mere om registrering
 • Indberetning
  I skal kvartalsvis indberette antallet af produkter af engangsplast, som er bragt i omsætning i Danmark, samt indbetale et fastsat gebyr for oprydning og administration til Miljøstyrelsen.

  Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside
 • Oprydningsansvar
  I skal finansiere oprydning og bortskaffelse af bla. henkastede filtre i naturen, samt via offentlige bortskaffelsessystemer, herunder skraldespande på gader, stræder og i naturen.

  Engangsplast -Tobaksfiltre

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre

 • 26 mio.
  tons plastaffald genereres om året
 • 80%
  af alt affald i havet består af plast
 • 50%
  begrænsning af forbrug