Spring til indhold
Engangsplast
Produkter af engangsplast

Produkter af engangsplast

Indholdsstoffer, materialer og materialeforbrug, samt det samlede forbrugsmæssige volumen udgør det primære fokusområde, når miljømyndigheder vælger producentansvar som reguleringsværktøj. Hvis der findes undtagelser for reglerne, er det primært, fordi produkterne er omfattet af andre producentansvar, lignende lovgivning, sikkerhedshensyn eller speciel logistik.

Engangsplast

De 10 produkttyper

Vatpinde, bestik, tallerkener, spisepinde, sugerør, balloner og pinde til balloner, fødevarebeholdere, bægre til drikkevarer, drikkevarer flasker/-beholdere, indpakningsfolie, tobaksfiltre, plastikposer, vådservietter og hygiejneartikler.

Se fuld oversigt

Scoping af produkter af engangsplast

At vurdere om et produkt er omfattet af eller undtaget fra producentansvar, er en central opgave for de nationale registre, og dermed også for os i DPA, hvor vi både vejleder og træffer afgørelser indenfor det, man i EU-terminologi kalder “scoping” eller “in or out of scope”.

Helt eller delvist af plast

For produkter under engangsplast- og emballagedirektiverne er det især ordlyden “helt eller delvist fremstillet af plast” og afgrænsningen mellem “engangs- og flergangsbrug”, der giver anledning til fortolkning, når I som virksomhed skal vurdere, hvorvidt jeres produkt er omfattet af lovgivningen om produkter af engangsplast.

EU-Kommissionen har udarbejdet en udførlig vejledning, hvorfra de mest centrale retningslinier her ridses op.

Generelt undtaget fra direktivets anvendelsesområde er:

 • Drikkevarebeholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plastik.
 • Drikkevarebeholdere, der er beregnet og anvendes til fødevarer til særlige medicinske formål som defineret Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 om føde til spædbørn mv, som er i flydende form.

Uddybning af direktivets fortolkningsområder

Direktivet finder anvendelse på:

 • De 10 nævnte engangsprodukter
 • OG på alle produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast (både engangs-og flergangsprodukter)
 • OG fiskeredskaber af plast.

Plast består af en række strukturer i kæder benævnt polymerer. De fem polymerer, der udgør langt hovedparten af engangsplast er:

 • PP (polypropylen)
 • HDPE (high-density polyethylen)
 • LDPE (low-density polyethylen)
 • LLDPE (linear low-density polyethylen)
 • PET (polyethylen terephthalat).

Hertil kommer:

 • EPS (Ekspanderet polystyren, også kaldet skumplast eller termoplast)

I vejledning til direktivet er definitionen på plast, der er omfattet bla.:

“Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaserede og bionedbrydelige plasttyper, uanset om de er afledt af biomasse eller er beregnet til biologisk nedbrydning over tid”.

Læs mere i kilden: Kommissionens retningslinjer for engangsplastprodukter i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (2021/C 216/01)

I følge direktivet er et engangsprodukt i plast et produkt som er designet, fremstillet og markedsført til kun at blive brugt én eller få gange, hvorefter det bliver til affald. Produktet består helt eller delvist af plast, hvor genbrug og genpåfyldning ikke er hensigten.

Kompositprodukt

Produkter, som er fremstillet af forskellige sammensatte materialetyper, kaldes også kompositprodukter.  En belægning eller foring af plast kan eksempelvis være lagt på pap for at beskytte mod fedt- eller væskegennemtrængning. Paptallerkner og mælke- og juicekartoner er eksempel på sådanne kompositprodukter, der er delvist fremstillet af plast. Denne type produkter er omfattet af direktivet.

Der findes ingen bagatelgrænser

Der er ikke fastsat en minimumsgrænse for plastindholdet i produktet, som kan afgøre, om produktet er omfattet af direktivet eller ej. Det er altså ikke afgørende om produktet hovedsageligt består af plast eller om hovedbestanddelen er et andet materiale.

Tjek produktegenskaberne

I manglen på minimumsgrænseværdier kan produktets generelle egenskaber, til gengæld hjælpe til at bedømme, om produktet er et flergangs- eller et genanvendeligt produkt, og dermed kan undtages fra direktivets bestemmelser.

Er det et flergangsprodukt vil produktet kunne:

 • Vaskes og bruges igen til samme formål
 • Vaskes eller bruges flere gange uden at gå i stykker
 • Opfattes som et genanvendeligt produkt

Det er altså produktegenskaber som materialesammensætning, vaskbarhed og reparérbarhed og produktets mulighed for at kunne bruges flere gange til samme formål, der kan bidrage til at afgøre om produktet er omfattet eller ej.

Kemisk modificeret eller ikke-kemisk modificeret

Vejledningen nævner en række plasttyper, som eksempel på hvilke plasttyper, der er omfattet af direktivet, og hvilke der ikke er. Kemisk-modificeret plast er omfattet af engangsplastdirektivet.

Cellulose (regenereret), f.eks. i form af viskose, lyocell og cellulosefilm:
Anses ikke for at være kemisk modificeret, da de deraf følgende polymerer ikke er kemisk modificerede sammenlignet med den tilsatte polymer.

Celluloseacetat (bla. tobaksfiltre):
Anses for at være kemisk modificeret, da de kemiske modifikationer af cellulose under fremstillingsprocessen stadig er til stede ved produktionsprocessens afslutning sammenlignet med den naturlige tilsatte polymer.Typen er altså omfattet.

Skum- eller thermoplast (Ekspanderet polystyren (EPS)):
Skumplast (også kendt under det registrerede varemærke Flamingo™ ) er uønsket i havene, derfor er EPS-plast omfattet af direktivet. Der er markedsforbud mod drikkebægre og fødevarebeholdere af EPS-plast.

Produkter af engangsplast, som også er emballage

I de tilfælde hvor et produkt både er engangsplast (omfattet af SUP-direktivet) og er emballage (jf. definitionen i artikel 3.1 i emballagedirektivet) skal kravene i begge direktiver opfyldes. Såfremt kravene i de to direktiver konflikter har engangsplastdirektivet fortrinsret.

DPA hjælper og vejleder, men træffer også afgørelser, hvis I som virksomhed er i tvivl om, hvorvidt I skal foretage en registrering.

 

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre