Spring til indhold
Engangsplast
Engangsplast – Tobaksfiltre

Specielt for filtre til tobaksprodukter (FTT)

Producentansvar, mærkningskrav og oprydningsansvar er nøgleordene i EU's miljøregulering vedrørende produkter af engangsplast. Tobaksfiltre er den første af i alt 10 produktgrupper, som bliver pålagt producentansvar og dermed registreringspligt og oprydningsansvar i Danmark. Registrering foretages i producentansvarsregistret hos DPA.

Filtercigaretter og filtre til tobaksprodukter

Som en del af pakken om regulering af produkter af engangsplast, er filtre produceret til brug ved anvendelse af tobak, endnu en produktgruppe som bliver omfattet af producentansvar. Producentansvaret betyder i denne forbindelse;

 1. Mærkning af produkter
 2. Oplysning om skade og ulemper ved henkastning af affald og om korrekt bortskaffelse
 3. Finansiering af oprydning af henkastede cigaretskodder og filtre, og indsamling af samme via skaldespande mv.
 4. Foretage og bistå til dataindsamling om markedsførte produkter

I som fremstiller eller indfører filtre til tobaksvarer i Danmark, skal derfor betale for oprydningen eller indsamlingen af de brugte skodder eller filtre. Finansieringen skal dække oprydning af henkastede skodder og håndteringen via bortskaffelse i skraldespande mv. Dette benævnes oprydningsansvar. Nedenfor finder I forklaring på flere centrale begreber.

Hvis I er omfattet?

Data

Registrering hos DPA

Registrering foretager I her hos DPA, mens I skal indberette antallet af filtre til Miljøstyrelsen.

Indberetning og gebyrbetaling Miljøstyrelsen

Finansiering

Gebyrbetaling

Gebyrsatsen for jeres finansiering af oprydning, renhold, og oplysning fastsættes af Miljøstyrelsen. Gebyret udgør 0,96 øre pr. stk. gebyrpligtige filtre til tobaksvarer i 2024. Gebyret skal bl.a. dække omkostninger i kommunerne samt Vejdirektoratet og Naturstyrelsen for opsamling af henkastet affald og tømning af offentlige skraldespande.

Miljøstyrelsen side om FTT

Lovgivningen

Vær sikker på reglerne

Her er en samling af de centrale lovdokumenter, hvis I vil være på den sikre side.

Læs mere lovgivningen bag engangsplast

Oplysning

Mærkning og information

Der er udarbejdet et sæt standardiserede piktogrammer på EU-niveau, som I som producenter er pålagt at påføre jeres engangsplastprodukter.

Engangsplast mærkning

Tobaksfiltre

Producentansvar og engangsplast

Tobaksfiltre er lavet af plastcelluloseacetat, som bliver nedbrudt til mikroplast, når de henkastes som affald. Cigaretskodder er den næstmest forekommende affaldstype i havene*. Der er fra og med 5. januar 2023 indført udvidet producentansvar på filtre til tobaksprodukter. Omfattede virksomheder kan registrere sig i producentansvarsregistret fra 1. maj 2023.

Se Kommissionens kortlægningsnotat

Hvad forstås ved?

Producent er en fælles betegnelse for jer, som uanset salgsteknik, herunder fjernsalg, enten fremstiller eller importerer filtre til tobaksvarer og afsætter produkterne i Danmark.

Det er således både producenter, importører i Danmark og virksomheder i udlandet der driver internethandel, som er omfattet af producentansvar i den enkelte medlemsstat – i dette tilfælde Danmark.

Hvis jeres virksomhed ikke har et dansk CVR nr. (centralt virksomheds registrerings nummer) skal I have en dansk Bemyndiget Repræsentant (BR).

Oprettelse af en BR

Er I og jeres produkter omfattet af lovgivningen, skal I specielt være opmærksom på følgende:

Reguleringsværktøjet “producentansvar” er baseret på princippet om, at forureneren betaler. Derfor pålægges producenter og importører et ansvar og en række krav for deres produkter, også når de er brugt.

Registrering hos DPA
Virksomheder som markedsfører filtre til brug for eller sammen med tobaksvarer skal være registreret i producentansvarsregistret. I Danmark findes dette register hos os i DPA.  For eksisterende producenter og importører skal registreringen være foretaget senest 1. juni 2023.

Indberetning og betaling til Miljøstyrelsen
Hvert kvartal indberetter de registrerede virksomheder antallet af solgte filtre (indberettes stk.) og betaler et gebyr svarende til 0,072 kr pr. filter, som er markedsført i perioden til finansiering af oprydningsansvaret.

Finansielt oprydningsansvar
I modsætning til eksisterende producentansvarsområder, hvor de omfattede virksomheder har ansvar for at tage sine udtjente produkter tilbage med henblik på miljøbehandling til nye produkter, har producenter af engangsplast et såkaldt oprydningsansvar. (Se nedenfor)

Formålet med oplysningspligten er at oplyse forbrugere, om konsekvenser ved henkastning af affald, samt fremme ansvarlig forbrugeradfærd. Oplysningstiltag som mærkning og tilføjelse af standardtekster i forbindelse med salg af produkter, samt regulære informationskampagner – også afholdt af staten – skal finansieres af de omfattede virksomheder.

Læs mere om mærkning og oplysningspligt

(Se også generelt om engangsplast)

I SUP-direktivet  art. 8. afgrænses oprydningsopgaven således:

 • Omkostningerne ved indsamling af affald fra disse produkter, der er blevet kasseret i offentlige indsamlingssystemer, herunder infrastrukturen og driften heraf, og den efterfølgende transport og behandling af nævnte affald.
 • Omkostningerne kan omfatte oprettelse af en specifik infrastruktur for indsamling af affald fra disse produkter såsom passende affaldsbeholdere på steder, hvor der typisk smides affald.
 • Omkostningerne ved oprydning af henkastet affald begrænses til aktiviteter iværksat af de offentlige myndigheder eller på deres vegne.

Hold Danmark Rent har lavet et index, hvori graden af henkastede tobaksfiltre/skodder indeles i  kategorier fra tilfredsstillende til meget kritisk.

Se HDR’s kategorisering af graden af henkastede skodder

Det er ikke tobakken i sig selv, der er omfattet af producentansvaret, men det filter, der bliver tilbage. Størrelsen af de omkostninger I har, som producent eller importør i henhold til jeres oprydningsansvar, er baseret på antallet af filtre, der er bragt i omsætning i Danmark. Derfor er det både antallet af filtercigaretter med tobak, og eventuelle filtre i løssalg, I skal indberette og betale gebyr for.

Cigaretfilteret er lavet af plasttypen plastcelluloseacetat, en ikke-biologisk nedbrydelig plast, der bliver til mikroplast. Cigaretfiltrene indeholder små fibre bestående af cellulose acetat, et semisyntetisk materiale, og dermed en type plast, som er adskillige år om at blive nedbrudt.

Som nævnt ovenfor er det både filtercigaretter, filtre i løssalg, produkter til hjemme-rul eller filtre som i øvrigt anvendes i forbindelse med tobaksvarer, der er omfattet af producentansvar.

Økonomi
Producentansvaret indebærer, at I som producerer eller importører af filtercigaretter eller filtre til brug sammen med tobaksprodukter, forholdsmæssigt og i forhold til jeres markedsandel, skal afholde omkostninger forbundet med:

 • Statens og kommunernes oprydning af henkastet affald fra filtrene (skodderne), samt den efterfølgende transport og behandling af dette henkastede affald.
 • Statens og kommunernes indsamling af affald fra filtrene, der er blevet kasseret i offentlige indsamlingssystemer, herunder infrastrukturen og driften heraf, og den efterfølgende transport og behandling af affaldet.
 • Oplysningstiltag til forbrugere om affaldshåndteringsmuligheder og om den
  belastning på miljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig
  affaldsbortskaffelse af filtrene medfører.
 • Miljøstyrelsens indsamling af og rapportering af data vedrørende filtrene til EU-Kommissionen, samt Miljøstyrelsens administration af gebyrer, herunder kontrol mv.
 • Dansk Producentansvars (DPA) administration af registeradministrationen.

Omkostningerne afholdes gennem, at I som er omfattet af reglerne, indberetter antallet af afsatte filtre til Miljøstyrelsen, som via en fastsat sats beregner gebyret. Indberetning og indbetaling til Miljøstyrelsen skal ske kvartalsvis.

Administration
Administrativt vil der hos jer, der importerer eller fremstiller filtre til tobaksprodukter,  som nævnt være administration forbundet med kvartalsvis gebyrbetaling, herunder opgørelse af markedsførte mængder, sikre korrekt mærkning af produkterne,  samt et begrænset tidsforbrug i forbindelse med  oprettelse af registrering i producentansvarsregisteret hos os i DPA.

Hertil kommer administration i forbindelse med efterlevelse af minimumskravene om at føre egenkontrol med den data, der angives i forbindelse med gebyrbetalingen, samt føre regnskaber over markedsførte mængder m.v.

Renhold

Oprydningsansvar for henkastede filtre

Det er kommuner og regioner der sørger for renholdning af gader og stræder, i naturen og de fællesoffentlige skraldespande. Det vil de også gøre i fremtiden. Det nye er, at ved indførsel af producentansvaret er det fremadrettet producenter og importører der skal betale kommunerne og regionerne for denne opgave.

Vi vejleder gerne

Hvis I som virksomhed, fremstiller, importerer eller sælger filtercigaretter eller filtre til brug for tobaksprodukter direkte til slut-brugere (fx. via internethandel) er I omfattet af reglerne, og dermed kravet om at registrere virksomheden i producentansvarsregistret.

I DPA både vejleder vi, og foretager afgørelser, om hvorvidt jeres produkt er omfattet eller undtaget fra producentansvar. Kontakt os derfor, hvis I er i tvivl.

 

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som producent eller importør i producentansvarsregistret

Læs om tobaksfiltre

Læs om cigaretfiltre og filtre til tobak underlagt producentansvar for engangsplast

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Engangsplast – lovgivning

Se lovgrundlaget for producentansvar for tobaksfiltre (engangsplast)

Engangsplast - produkt-scoping

Se hvilke typer af produkter af engangsplast der er omfattet og hvilke undtagelser der findes (scoping).

Engangsplast mærkning

Se mere om mærkningskrav på engangsplast

Et skodfrit Danmark

Se Miljøministeriets kampagne mod henkastning af cigaretfiltre

Emballage

Se også producentansvar for Emballage

Europæiske Registre

Se de øvrige EU-producentansvarsregistre