Spring til indhold
Produkter og ansvar

Lovgivning fra EU til DK

Producentansvar er navnet på et reguleringsværktøj, som anvendes i EU i forhold til produkter, som indgår i såkaldt prioriterede materialestrømme. Under den generelle rammelovgivning for ressourcer og affald, findes der derfor en række specialdirektiver, som anvender producentansvarsmodellen på udvalgte produktgrupper. I Danmark har vi indtil videre implementeret producentansvar for elektronik, batterier og biler.

Fællestræk og kendetegn i lovgivningen

Fælles og centralt for producentansvaret er, at fokus ligger på produkternes materialeforbrug og stofindhold. For jer som virksomhed betyder producentansvar, at I som producent eller importør tager ansvaret for jeres produkter, – også når disse bliver til affald hos slutbrugerne.  Det er antagelsen, at når producenter også har ansvaret for produkterne, når de er udtjente, opstår et økonomisk incitament til at reducere materialeforbruget og designe produkter, der kan genbruges og genanvendes, for derigennem at reducere omkostningerne til affaldshåndtering. Omfattede virksomheder får samtidig mulighed for at etablere egne tilbagetagningsordninger, som giver større mulighed for at etablere lukkede materialekredsløb – Den såkaldte cirkulære økonomi.

Nationalt register

Det er også et fællestræk, at hvert medlemsland skal etablere et register til registrering af virksomheder, som er omfattet af lovgivningen og derfor årligt skal indberette lovpligtige oplysninger til registeret. I Danmark ligger den nationale registermyndighed her hos os i DPA.

Et andet kendetegn er overvågningen af mængder i form af produkternes materiale- og stofstrømme som giver sig til udtryk i lovgivningens krav om årlig indberetning af mængden af elektronik, batterier og biler, som den enkelte producent eller importør har afsat i medlemsstaten, indsamlet igen og miljøbehandlet til nye produkter. I lovgivningen er der fastsat miljømål, som hver medlemsstat beregner på baggrund af mængde indberetningen.

De relevante lovdokumenter

Nedenfor finder I en linksamling til de centrale EU-baserede lovdokumenter og til de danske implementeringslove, samt til de bestemmelser, der specifikt gælder for produktgruppen; elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer eller biler.

Producentansvar

Producent eller Importør

Registrerings- og indberetningspligten gælder for både producenter og importører, da ansvaret falder på det første omsætningsled i medlemslandet

Se krav til registrering
 • Circular economy action plan
  EU-kommissionens web-side for handlingsplan for cirkulær økonomi (CØ)

  EU-Miljø-Cirkulær økonomi
 • EU Kommissionens rammelovgivning om affald og producentansvar
  EU-kommissionens hjemmeside for affald og ressourcer, herunder affaldsrammedirektivet

  EU-miljø-rammeværket
 • Handlingsplan for cirkulær økonomi
  Danmarks handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-2032

  Handlingsplan for cirkulær økonomi
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (MBL)
  Hovedloven der definerer det overordnede ansvar og reguleringsområde for alle aktører involveret i nationale producentansvarsordninger

  LBK nr 100 af 19/01/2022
 • EU's miljømål
  Målsætninger som alle medlemslande skal nå inden for en given årrække

  EU’s miljømål
 • Implementering af minimumskrav til producentansvarsordninger
  Ændring til miljøbeskyttelsesloven (MBL) (Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald)

  Lov om ændring af lov nr. 807 af 09/06/2020

Genveje

Elektronik

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for elektronik

Batterier

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for batterier

Biler

Se samlet lovgivning specifikt om producentansvar for biler