Spring til indhold
Produkter og ansvar
Biler

Producentansvar for biler

Producentansvar for biler betyder, at I som indfører nye eller brugte biler i Danmark skal bidrage til, at materialeressourcerne i biler udnyttes optimalt og behandles miljømæssigt korrekt. Endvidere skal producentansvaret medvirke til, at biler ikke efterlades uretmæssigt på gader, stræder eller i naturen.

Producentansvar for biler er anderledes

Der er mange forskellige aktører involveret i producentansvaret for biler. Bilimportører, forhandlere, autoophuggere og bilejere spiller hver sin rolle.

Eksempelvis: Som bilimportør skal I, udover at registrere de importerede biler, også huske at indberette jeres bilbatterier.

Forhandlere og ophuggere skal modtage de udtjente køretøjer, og sammen med bilejeren søge skrotningsgodtgørelse gennem det digitale system DUS, og endelig skal autoophuggerne sørge for miljøbehandling af bilerne og foretage indberetning i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (IMB).

Producentansvaret for en bil opstår, når bilen for første gang importeres og bringes i omsætning på det danske marked

Hvis I som dansk virksomhed bringer en person- eller varebil ind i Danmark, indregistrerer og sælger bilen i Danmark opstår der et producentansvar. Der opstår samtidig et krav om, at virksomheden registreres i producent-/importøransvarsregistret hos DPA og ligeledes opstår et krav, om at virksomheden er forpligtet til at foretage de lovbestemte årlige indberetninger til registret.

Producentansvaret omfatter import af både nye og brugte biler og bilbatterier heri

Overordnet set gælder lovgivningen  for alle producenter og importører, som bringer person (M1) – og varebiler (N1) og bilbatterier i omsætning i Danmark. Producent- og importøransvaret indtræder for den virksomhed, der producerer eller importerer et køretøj og for første gang sætter køretøjet i omsætning i Danmark.

Hvilke biler er omfattet af producentansvar?

Personbil (M1) beregnet til at transportere op til 9 personer incl. føreren er omfattet af registreringspligten for importerede biler.

Det er underordnet, om det er nye eller brugte biler, som importeres.

Varebil (N1) på max. 3.500 kg som er beregnet til at transportere varer er omfattet af registreringspligten for importerede biler.

Det er underordnet, om det er nye eller brugte biler, som importeres.

Bilbatterier

I skal selv indberette mængden af importerede bilbatterier

Selvom DPA i forbindelse med indberetningen modtager data fra Motorregistret på antallet af biler, I har importeret, skal I selv registrere bilbatterier og øvrige produkter omfattet af producentansvar. Det er derfor vigtigt, at I bekræfter jeres registrering og overholder indberetningspligten til producentansvarsregistret.

Læs mere om indberetningen

Data kommer fra Motorstyrelsen

Siden 2013 har DPA hvert år modtaget data fra Motorstyrelsen, om de virksomheder, der med henblik på salg har indregistreret person- og varebiler for første gang i Danmark. Disse data overfører DPA til de registrerede importører. Det betyder, at I som bilimportør skal kontrollere og attestere, at oplysningerne som er overført til registret, er korrekte samt indberette bilbatterierne, øvrige batterier og selvstændigt elektrisk tilbehør.

Jeres registrering for producentansvar

Registreringen i DPA og den årlige indberetning og attestering af  de indberettede mængder er lovpligtig.

Manglende bekræftelse eller godkendelse af indberettede mængder medfører sletning i producentansvarsregistret. Det er herefter ikke lovligt at afsætte jeres biler og øvrige omfattede produkter i Danmark.

Såfremt I bliver slettet pga. misligholdelse af jeres indberetningspligt og ønsker at blive genoprettet skal I kontakte os i DPA. Genopretningen vil medføre et nyt oprettelsesgebyr og at I fuldfører indberetningen.

Importen af biler

For hovedparten af de fabriksnye biler der importeres til Danmark, vil det være hovedimportøren, som har registrerings- og indberetningsforpligtelsen. I andre tilfælde kan det fx. være en forhandler, en biludlejningsvirksomhed eller et leasingselskab, der importerer bilen og foretager indregistreringen, hvorved bilen bringes i omsætning på det danske marked.

Hvis I som forhandler importerer brugte biler fra udlandet og indregistrerer  og sælger bilerne for første gang i Danmark opstår producentansvaret hos forhandleren af den indregistrerede brugte bil på lige fod med fabriksnye biler.

Hvis jeres virksomhed importerer og indregistrerer biler med henblik på at udleje eller lease disse biler i Danmark har virksomheden producentansvar og skal registrere sig i producent-/importøransvarsregistret og skal hvert år indberette antallet af importerede biler, som udlejes eller leases i Danmark.

Der også er producentansvar for elektrisk udstyr og batterier. Det betyder bl.a., at bilakkumulatorer og øvrige batterier, som er importeret sammen med bilen, også skal indberettes. Bilbatterier/startbatterier, eller industribatterier eller øvrigt elektrisk tilbehør til brug i biler skal importøren selv indberette. Indberetningen skal være i kg per kalenderår.

Skrotbiler

Er bilen er udtjent?

Producentansvaret betyder også, at forhandlere eller ejer skal sørge for, at udtjente biler afleveres til en miljøgodkendt ophugger.

Find autoophugger og få skrotpræmie

Det er som nævnt ikke kun jer som importør, der har et ansvar. For eksempel skal den virksomhed, eller privatperson, der importerer en person- eller varebil til det danske marked bl.a. sørge for, at den sidste ejer af bilen kan aflevere bilen, enten til importøren selv, eller til en modtageplads for skrotbiler.

Men ikke kun virksomheder har et miljøansvar for bilen, det har også den sidste ejer af bilen, idet ejeren er forpligtet til at aflevere bilen til en godkendt ophugger. I den forbindelse er der etableret en incitamentsordning, hvor der udbetales en skrotningspræmie til den sidst registrerede ejer af bilen, når denne indleveres til skrotning.

Autoophuggeres miljøbehandling

Når en bil er udtjent og bliver til en skrotbil, skal så stor en del som muligt af materialeressourcerne i bilen genbruges og genanvendes. Dette mindsker forbruget af nye råstoffer til fremstillingen af nye biler og sikrer at farlige stoffer i bilerne håndteres, så de ikke skader miljø og sundhed. Der har været fokus på skrotbiler og bilskrot igennem en lang årrække for at sikre at ressourcerne i skrotbilerne genbruges og genanvendes i videst muligt omfang. Det er særligt jern, metaller, plast og glas i bilerne, der kan genanvendes, samtidig med at enkeltdele kan genbruges som reservedele.

For at understøtte dette formål skal bilernes livscyklus registreres. Det sker ved at registrere markedsførte mængder, (importerede biler), indsamlede mængder (skrottede biler) og behandlede mængder (miljø- og affaldsbehandling af skrotbiler). Sidstnævnte er det, som skal indberettes til DPA’s Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (IMB).

Indberetningen foretages hvert år i perioden 15. januar til 15. april og anvendes bla. i forbindelse med Miljøstyrelsens afrapportering til EU-Kommissionen om opfyldelse af miljøkrav

Miljøbehandling af en bil foregår ved at bilen tømmes for alle væsker. Brændstof, motorolie, gearolie, bagtøjsolie, hydraulikolie, bremsevæske, koblingsvæske og sprinklervæske m.v. bliver således aftappet. Glas og plastik samt kofangere afmonteres, ligesom akkumulator, andre batterier, blyklodser til afbalancering, kviksølvkontakter, asbestholdige dele, katalysator, airbags, selestrammere, dæk, radioer og trykbeholdere mv.  også afmonteres. Alt bliver sorteret og derefter sendt til godkendte affaldsmodtagere, med henblik på at blive genanvendt.

Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB).

Overordnet skal indberetningen vise, hvor mange af de skrottede biler, der reelt blev affaldshåndteret i forgående kalenderår, samt i hvor høj grad bilerne blev behandlet (demonteret og ophugget) med henblik på genbrug og genanvendelse,

Nedenfor finder I en vejledning til,  hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf.

Hent vejledningsdokument til indberetningen

Genveje

Skrotning af bil

Se hvad du som bilejer skal gøre, når bilen er udtjent og skal skrottes

Registrer jer som importør

Se hvordan I som ny importør registrerer jer for biler og bilbatterier i producentansvarsregistret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af biler og bilbatterier (PAR)

Autoophuggeres indberetning - vejledning

Se vejledning til autoophuggeres indberetning af miljøbehandling og ophugning af skrotbiler (IMB)

Autoophuggeres indberetning til IMB

Gå til indberetningen af Miljøbehandling af Biler (IMB)

Gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning på bilområdet

Se lovgrundlaget for producentansvar for biler og behandling af skrotbiler

Producentansvar for batterier

Se mere om producentansvar på bilbatterier

Lovgivning for batterier

Se lovgivning på batterier, herunder bilbatterier

Producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark. Der er kun én for biler

Godkendte ophuggere

Gå til oversigten over godkendte ophuggere i Danmark

 • 245.928
  biler blev sat på markedet i 2020
 • 118.305
  biler blev sendt til ophugger samme år
 • 67.982
  ton materialer fra bilerne blev genanvendt
 • 195
  miljøgodkendte ophuggere