Spring til indhold
Produkter og ansvar
Elektronik

Producentansvar for elektronik

Mængden af elektriske og elektroniske produkter er den hurtigst voksende affaldsstrøm i Europa. Elektriske produkter består af et mix af farlige, men også værdifulde materialer. Udfra en cirkulær tankegang er der i hele EU, indført et regelsæt, der pålægger producenter og importører et ansvar for produkterne fra design og produktion til indsamling og miljøbehandling af de udtjente produkter.

EU har indført producentansvar og ressourcepolitik på produkter, der virker ved strøm, batterier og biler. I hvert medlemsland findes et register, hvor I skal være registreret for lovligt at sælge produkter omfattet af miljølovgivningen. I Danmark findes det nationale register hos os i DPA. Vi har her samlet information til brug for jer, som søger afklaring på, hvorvidt I skal foretage den lovpligtige registrering.

Husk! Reglerne for producentansvar er sidestillet uanset, om I er producenter eller importører i Danmark

Scoping

Hvilke produkter er omfattet?

Elektrisk og elektronisk udstyr defineres som alt udstyr, der er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter, samt udstyr, der er fremstillet til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. Med mindre udstyret falder ind under en af de veldefinerede undtagelser eller er omfattet af tilsvarende lovgivning. Informationerne herunder hjælper til at identificere, hvorvidt jeres produkter er omfattet eller ej, hvilken kategori udstyret tilhører, samt hvordan udstyret skal mærkes i henhold til reglerne.

Se også dokument om grundlæggende værktøjer til produktvurdering (scope-dokumentet)

Elektrisk og elektronisk udstyr defineres som:

Afhængighed af strøm betyder, at udstyret ikke længere kan opfylde sin funktion, når spændingen eller feltet afbrydes.

Det kan fx. være en benzindreven generator til at drive elektrisk håndværktøj på en byggeplads, en vindmølle, en brændselscelle eller et solcelle panel.

Transmission af strøm og elektromagnetiske felter sker ved hjælp af kabler, antenner, kontakter mv. Denne type udstyr er derfor omfattet på lige fod med andet elektrisk og elektronisk udstyr.

Voltmeter, radar, og magnetisk feltmåler. Det er IKKE afgørende, om udstyret er aktivt eller passivt. Ved aktivt forstås et stykke udstyr, der forbruger strøm for at kunne udføre sin funktionalitet, mens det passive udstyr modtager eller registrerer elektrisk strøm eller elektromagnetiske impulser. Et eksempel på et aktivt produkt kunne være en antenne med en forstærker indbygget, hvor den passive modsætning ville være antennen uden forstærker.

Komponenter eller halvfabrikata er de dele der indgår i produktionen af elektrisk udstyr, eller fungerer som reservedele i forbindelse med reparation af elektrisk udstyr. Komponenter er som hovedregel ikke omfattet af producentansvar, da de “tælles” med vægtmæssigt i forbindelse med indberetningen af det færdigbyggede produkt.

En PC består af en række komponenter i form af strømforsyning, grafikkort, motherboard, lydkort, harddisk, RAM, CPU etc., som er samlet i et kabinet. Når de enkelte dele sælges i større mængder (bulk) til en virksomhed, som benytter delene til at samle og videresælge computere, betragtes enkeltdelene som komponenter. Det er så den færdige PC, som er omfattet af reglerne om producentansvar.

Sælges delene enkeltvis til slutbruger (retail packs) betragtes de derimod hver især som færdigvarer, og er dermed omfattet af reglerne om producentansvar. Sælges delene adskilt i form af et samlesæt betragtes samlesættet som færdigvare, og er dermed omfattet af reglerne om producentansvar.

Andet udstyr, som typisk bliver brugt sammen med PC’en i form af fx. en skærm, et tastatur, en mus, en ekstern harddisk eller ekstern CD-drev opfattes ligeledes enkeltvis som selvstændige færdigvare-produkter, og er omfattet af producentansvar. Dette gælder også for fx. drivere til højttaleranlæg.

Læs mere om afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (WEEE)

Tjek

Er jeres virksomhed omfattet af producentansvar?

Vi kan hjælpe jer med at finde ud af, hvorvidt jeres virksomhed og de produkter I sælger, er omfattet af producentansvar.

Tjek om I er omfattet

Elektronik kategorier

For at kunne monitorere produkt- og affaldsstrømmene skal de elektriske produkter I forhandler indplaceres og indberettes i en eller flere af de 7 produktkategorier, som er angivet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Udstyret skal indberettes pr. kategori fordelt på udstyr fremstillet til erhvervsmæssig brug eller produkter, som almindeligvis anvendes i husholdninger.

Kategoriopdelingen er begrundet i den behandlingslogistik, som produkterne håndteres efter, når de er udtjente.

De 7 kategorier:

Temperaturudvekslingsudstyr er elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) med interne kredsløb, hvor stoffer, der ikke er vand – fx gas, olie, kølemiddel eller en sekundær væske – anvendes med det formål at køle og/eller varme og/eller affugte.

Det kan eksempelvis være køleskabe, frysere, udstyr til automatiseret levering af kolde produkter, klimaanlæg, udstyr til affugtning, varmepumper, radiatorer indeholdende olie og andet udstyr til temperaturudveksling, der anvender andre væsker end vand til temperaturudveksling.

Skærme og monitorer er EEE, der har til formål at vise billeder og information på et elektronisk display – uanset deres dimensioner – såsom billedrør (CRT), flydende krystal-displays (LCD), lysdiodeskærme (LED) eller andre typer elektroniske displays. Derudover nævner WEEE under kategori 2 andet udstyr, der indeholder skærme, der har en overflade over 100 cm2. Ikke alt udstyr, der har en overflade over 100 cm2, hører under kategori 2. Kun EEE, hvor skærmens overflade er større end 100 cm2, og hvor formålet er at vise billeder og information på skærmen, henhører til kategori 2.

Udstyr såsom laptops, notebooks, tablets, ebøger/e-bogslæsere med en skærmoverflade større end 100 cm2 skal anses for at henhøre til kategori 2, mens dette ikke gælder vaskemaskiner, køleskabe, printere, mobiltelefoner (smartphones, phablets etc.), selvom de har en skærmoverflade større end 100 cm2, idet deres formål ikke er at vise informationer på en skærm.

Lyskilder uanset størrelse er ”udstyr til frembringelse af lys”, hvilket betyder elektriske lyskilder (herunder LED lyskilder, men ikke LED armaturer), som er beregnet til indbygning i andet udstyr.

Mindst en enkelt ydre dimension over 50 cm.. EEE, som ikke hører under kategori 1, 2 eller 3.

En enkelt ydre dimension er over 50 cm. Udstyrets ydre dimensioner skal måles i en tilstand, hvor udstyret er klar til brug. For korrekt måling af udstyret, se under 3 (“EEE målemetode”) på side 6.

Ingen ydre dimension over 50 cm. EEE, som ikke hører under kategori 1, 2, 3, 4 eller 6.

Bestemmelse af dimensioner følger den definition, der er givet ovenfor for kategori 4. Hvis således den største ydre dimension er 50 cm eller derunder og det ikke er IT eller teleudstyr, opfylder det definitionen på kategori 5.

EEE, som ikke hører under kategori 1, 2, 3, 4 eller 5. Informationsudstyr er udstyr, der kan anvendes til at indsamle, transmittere, forarbejde, lagre og visse informationer.

Telekommunikationsudstyr er udstyr, der er designet til at transmittere signaler – lyd, video og data – elektronisk over en given distance. Bestemmelse af dimensioner er den samme som for kategori 5. Hvis således udstyret er IT eller telekommunikationsudstyr, opfylder det definitionen på kategori 6.

Fotovoltaiske paneler er beregnet til anvendelse i et system, der er designet, monteret og installeret af fagfolk til permanent brug på et bestemt sted for at producere varme og elektricitet fra sollys til offentlige, kommercielle, industrielle og boligejendomme.

Hvem er slutbruger?

Ved slutbruger forstås: Den privatperson, virksomhed, private eller offentlige institution, som er bruger af udstyret, før det bliver til affald.

Det er væsentligt at identificere, hvorvidt et produkt har slutbrugere i erhverv eller husholdning. Denne skelnen knytter sig til produktets karakter, affaldslogistikken og de returlogistiske pligter under producentansvaret.

Slutbruger husholdning

Udstyr, der defineres som husholdningsudstyr, er produceret til anvendelse i private husholdninger og indgår normalt i den affaldsstrøm, hvor kommunen står for indsamlingen fra borgerne, fx. via genbrugspladser og den såkaldt borgernære indsamling fx. via storskraldsordninger.

Kommunen sikrer, at der sker en opdeling af elektronikaffaldet i 6 affaldsfraktioner. Herefter er det jeres virksomheds opgave at afhente denne elektronik fra kommunen og sikre den videre miljøbehandling.

I tilfælde hvor kommunen skønner, at der er tale om en større (ensartet) mængde affald, end der vil fremkomme fra en almindelig husholdning, kan kommunen afvise at modtage dette. Affaldet kan i sådanne tilfælde afleveres til producentordningernes regionale opsamlingspladser.

Slutbruger erhverv

Udstyr, der defineres som erhvervsudstyr, er alene produceret til at blive anvendt i erhvervsvirksomheder. Når slutbrugeren er erhverv, er det jeres virksomhed, der som udgangspunkt har ansvaret for håndteringen og miljøbehandlingen af det udtjente udstyr. Slutbrugeren har således en ret til at levere det udtjente udstyr tilbage til producenten. Alternativt kan producenten indgå en aftale med køber, om at denne selv sikrer, at håndteringen af affaldet sker miljømæssigt korrekt – dette betegnes “ansvarsoverdragelse”.

Mere information om slutbruger

Elektrisk og elektronisk udstyr, som sandsynligvis kan anvendes i private husholdninger, herunder udstyr af samme art, som anvendes i private og offentlige institutioner samt virksomheder. Når udstyret er udtjent havner det typisk på en kommunal genbrugsplads.

Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller virksomheder, og som ikke er elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger. Brugeren er selv ansvarlig for håndteringen af det udtjente udstyr, og afleverer det enten til producenten eller direkte til et miljøgodkendt genvindingsanlæg.

Elektrisk udstyr med batterier

Der er producentansvar og registreringspligt for både elektrisk udstyr og batterier.

I tilfælde hvor elektrisk udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer registreres det elektriske udstyr og batterier/akkumulatorer separat.

Det overordnede krav til udstyr med batterier er, at batteriet eller akkumulatoren skal kunne udtages af udstyret. Formålet med separeringen er, at elektrisk udstyr og batterier skal kunne miljøbehandles og genanvendes hver for sig.

Hvilke pligter har I som producentansvarlig virksomhed?

Hvis I er omfattet af producentansvar, er der en række opgaver og krav, som I skal være opmærksom på.

I skal primært huske:

Ovenstående kan varetages af producenten selv (individuelt ansvar) eller producenten kan indgå aftale med en producentordning. Under visse forudsætninger kan virksomheder, som ikke er etableret i Danmark udnævne en bemyndiget repræsentant med dansk CVR nummer til at varetage det juridiske ansvar for produkter afsat direkte til danske slutbrugere, fx. ved internethandel.

Hvilke virksomheder skal foretage registrering?

Producenter og importører eller det første omsætningsled af elektriske produkter i Danmark, skal være registreret i det nationale producentansvarsregister hos DPA, for lovligt at kunne afsætte denne type varer på det danske marked. Uden en registrering vil det endvidere være ulovligt for forhandlere at aftage jeres produkter.

Det er adgang til at fremsøge alle godkendte virksomheder i den offentlige del af registret via SØG-funktionen her på vores hjemmeside

Producentansvaret omfatter følgende virksomheder

  • producerer eller får fremstillet elektrisk udstyr, og i eget navn /varemærke afsætter udstyret på det danske marked.
  • importerer elektrisk udstyr fra EU eller øvrigt udland, og afsætter udstyret på det danske marked.

  • fra et EU-land,(inkl. EFTA- og EØS-lande, dog undtaget Schweiz)  via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark. Disse skal registreres med en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark.
  • fra øvrigt udland (inkl. Schweiz), via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark.

Hvad gør jeg?

Ovenstående kan varetages af producenten selv (individuelt ansvar) eller producenten kan indgå aftale med en kollektiv ordning. Under visse forudsætninger kan virksomheder, som ikke er etableret i Danmark udnævne en bemyndiget repræsentant til at varetage ansvaret på sine vegne.

 

Genveje

Om registreringen

Se hvordan I registrerer jer som ny producent i producentansvarsregistret

Se registrerede producenter

Se registrerede producenter og importører af elektronik, batterier og biler

Producentordninger

Se information om Kollektive- og Individuelle ordninger samt Bemyndiget repræsentant

Andre aktører

Se hvilke andre aktører udover producenter og importører og myndigheder, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af elektronik

Revisorer og revisorerklæring

Se mere om revisorer og revisorerklæring

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Lovgivning

Se lovgrundlaget for alle producentansvar herunder minimumskrav

Undtagelser

Se hvilke typer af elektrisk udstyr, der undtaget i lovgivningen

Mærkning af produkter

Se mere om mærkningskrav på elektronik

Håndtering af elektronikaffald og batterier

Se mere om hvordan elektronikaffald og udtjente batterier skal indsamles og håndteres